Demi Lovato – I Love Me english lyrics & translation in hindi, mandarin

Demi Lovato – I Love Me english lyrics & translation in hindi, mandarin

https://youtu.be/vImvzQCb0o8
Demi Lovato – I Love Me english lyrics & translation in hindi, mandarin

TABLE OF CONTENT

  • Mandarin Lyrics
  • English Lyrics
  • Hindi Lyrics
  • Javanese Lyrics, Hausa Lyrics, Malay Lyrics, Persian Lyrics, Portuguese Lyrics, Vietnamese Lyrics, Turkish Lyrics, Russian Lyrics, Arabic Lyrics

Song Geners:

Rock

If you are interested in getting connected with latest tech and gadgets, follow:

shop by categories
shop by categories
international lyric
international lyric

English

Singers:

Demi Lovato

Songwriters:

Warren Felder / Sean Douglas / Jennifer Decilveo / Anne-marie Rose Nicholson / Keith Roger Sorrells

Take online classes on Pianoforall Learn Piano And Keyboards – One Of The Top Piano Methods.
Get Rid Of Your Vocal ‘Break’ And Reach Higher Notes With Effortless Strength, take online classes on Singorama – Essential Guide To Singing.
Would you like to play your favorite songs with that cool ukulele sound? Learn how to play UKULELE sound online.
Amazing news, learn Killer Guitar Control Secrets with help of this online course on Guitar
Learn Comprehensive Plans To Build Your Own Xylophones, Marimbas, Vibraphones And Other Commercial Quality Percussion Instruments. Click here.

English Lyrics –  I Love Me

Flippin' through all these magazines
Tellin' me who I'm supposed to be
Way too good at camouflage
Can't see what I am, I just see what I'm not
I'm guilty 'bout everything that I eat (Every single day)
Feelin' myself is a felony
Jedi level sabotage
Voices in my head make up my entourage
'Cause I'm a black belt when I'm beating up on myself
But I'm an expert at giving love to somebody else
I, me, myself and I don't see eye to eye
Me, myself and I
Oh, why do I compare myself to everyone?
And I always got my finger on the self-destruct
I wonder when I love me is enough (Yeah, yeah, yeah)
I wonder when I love me is enough (Yeah, yeah, yeah)
Why am I always looking for a ride or die?
'Cause mine's the only heart I'm gonna have for life
After all the times I went and fucked it up
(All the times I went and fucked it up)
I wonder when I love me is enough (Yeah, yeah, yeah)
I wonder when I love me is enough (Yeah, yeah, yeah)
I wonder when I love me is enough
Haters that live on the internet (On the internet)
Live in my head, should be paying rent
I'm way to good at listening (Listening)
All these comments fucking up my energy (Energy)
'Cause I'm a black belt when I'm beating up on myself
But I'm an expert at giving love to somebody else (Expert)
I, me, myself and I don't see eye to eye
Me, myself and I (Yeah, yeah, yeah)
Oh, why do I compare myself to everyone?
And I always got my finger on the self-destruct
I wonder when I love me is enough (Yeah, yeah, yeah)
I wonder when I love me is enough (Yeah, yeah, yeah)
Why am I always looking for a ride or die?
'Cause mine's the only heart I'm gonna have for life
After all the times I went and fucked it up
(All the times I went and fucked it up)
I wonder when I love me is enough (Yeah, yeah, yeah)
I wonder when I love me is enough (Yeah, yeah, yeah)
I wonder when I love me is enough
I'm my own worst critic
Talk a whole lot of shit
But I'm a ten out of ten
Even when I forget
I, I, I, I (I'm a ten out of ten, don't you ever forget it)
I'm my own worst critic
Talk a whole lot of shit
But I'm a ten out of ten
Even when I forget
I, I, I, I (Yeah)
I wonder when I love me is enough (Yeah, yeah, yeah)
I wonder when I love me is enough
I wonder when I love me is enough

(Yeah, yeah, yeah)
(Yeah, yeah, yeah)
(Yeah, yeah, yeah)
(Yeah, yeah, yeah)

Take online classes on Pianoforall Learn Piano And Keyboards – One Of The Top Piano Methods.
Get Rid Of Your Vocal ‘Break’ And Reach Higher Notes With Effortless Strength, take online classes on Singorama – Essential Guide To Singing.
Would you like to play your favorite songs with that cool ukulele sound? Learn how to play UKULELE sound online.
Amazing news, learn Killer Guitar Control Secrets with help of this online course on Guitar
Learn Comprehensive Plans To Build Your Own Xylophones, Marimbas, Vibraphones And Other Commercial Quality Percussion Instruments. Click here.

Mandarin Lyrics –  I Love Me

翻阅所有这些杂志
告诉我我应该是谁
伪装太好了
看不到我是什么,我只是看到我不是
我很内”我每天吃的东西都充实
感觉我是重罪犯
绝地破坏
随行人员的脑海
因为当我殴打自己时我是黑带
但是我是爱别人的专家
我,我,我自己和我看不见
我自己和我
哦,为什么我要把自己和所有人比较?
而且我总是会自毁
我想知道我何时能爱上我(是,是,是)
我想知道我何时能爱上我(是,是,是)
为什么我总是在寻找乘车或死亡?
因为我是我一生唯一拥有的心
一直以来我都去干了
(所有的时间我都去干了)
我想知道我何时能爱上我(是,是,是)
我想知道我何时能爱上我(是,是,是)
我想知道我何时能爱上我
生活在互联网上的仇恨者(在互联网上)
住我的头,应该交房租
我擅长听(听)
所有这些评论使我精力充沛(Energy)
因为当我殴打自己时我是黑带
但是我是爱别人的专家(专家)
我,我,我自己和我看不见
我,我和我(是,是,是)
哦,为什么我要把自己和所有人比较?
而且我总是会自毁
我想知道我何时能爱上我(是,是,是)
我想知道我何时能爱上我(是,是,是)
为什么我总是在寻找乘车或死亡?
因为我是我一生唯一拥有的心
一直以来我都去干了
(所有的时间我都去干了)
我想知道我何时能爱上我(是,是,是)
我想知道我何时能爱上我(是,是,是)
我想知道我何时能爱上我
我是我自己最糟糕的批评家
聊很多狗屎
但是我十分之十
即使我忘记了
我,我,我,我(我十分之十,你永远不会忘记它)
我是我自己最糟糕的批评家
聊很多狗屎
但是我十分之十
即使我忘记了
我,我,我,我(是)
我想知道我何时能爱上我(是,是,是)
我想知道我何时能爱上我
我想知道我何时能爱上我
(耶耶耶)
(耶耶耶)
(耶耶耶)
(耶耶耶)

Fānyuè suǒyǒu zhèxiē zázhì gàosù wǒ wǒ yīnggāi shì shéi wèizhuāng tài hǎole kàn bù dào wǒ shì shénme, wǒ zhǐshì kàn dào wǒ bùshì wǒ hěn nèi''wǒ 

měitiān chī de dōngxī dū chōngshí gǎnjué wǒ shì zhòng zuìfàn juédì pòhuài suíháng rényuán de nǎohǎi yīnwèi dāng wǒ ōudǎ zìjǐ shí wǒ shì hēi dài

dànshì wǒ shì ài biérén de zhuānjiā wǒ, wǒ, wǒ zìjǐ hé wǒ kàn bùjiàn wǒ zìjǐ hé wǒ ó, wèishéme wǒ yào bǎ zìjǐ hé suǒyǒu rén bǐjiào? Érqiě wǒ zǒng

shì huì zì huǐ wǒ xiǎng zhīdào wǒ hé shí néng ài shàng wǒ (shì, shì, shì) wǒ xiǎng zhīdào wǒ hé shí néng ài shàng wǒ (shì, shì, shì)

wèishéme wǒ zǒng shì zài xúnzhǎo chéng chē huò sǐwáng? Yīnwèi wǒ shì wǒ yīshēng wéiyī yǒngyǒu de xīn yīzhí yǐlái wǒ dū qù gànle (suǒyǒu de shíjiān wǒ dū qù gànle) wǒ xiǎng zhīdào wǒ

hé shí néng ài shàng wǒ (shì, shì, shì) wǒ xiǎng zhīdào wǒ hé shí néng ài shàng wǒ (shì, shì, shì) wǒ xiǎng zhīdào wǒ hé shí néng ài shàng wǒ shēnghuó zài

hùliánwǎng shàng de chóuhèn zhě (zài hùliánwǎng shàng) zhù wǒ de tóu, yīnggāi jiāo fángzū wǒ shàncháng tīng (tīng) suǒyǒu zhèxiē pínglùn shǐ wǒ jīnglì

chōngpèi (Energy) yīnwèi dāng wǒ ōudǎ zìjǐ shí wǒ shì hēi dài dànshì wǒ shì ài biérén de zhuānjiā (zhuānjiā) wǒ, wǒ, wǒ zìjǐ hé wǒ kàn bùjiàn wǒ, wǒ hé wǒ (shì, shì, shì)

ó, wèishéme wǒ yào bǎ zìjǐ hé suǒyǒu rén bǐjiào? Érqiě wǒ zǒng shì huì zì huǐ wǒ xiǎng zhīdào wǒ hé shí néng ài shàng wǒ (shì, shì, shì) wǒ xiǎng zhīdào wǒ hé shí néng ài shàng wǒ (shì, shì, shì)

wèishéme wǒ zǒng shì zài xúnzhǎo chéng chē huò sǐwáng? Yīnwèi wǒ shì wǒ yīshēng wéiyī yǒngyǒu de xīn yīzhí yǐlái wǒ dū qù gànle (suǒyǒu de shíjiān wǒ dū qù gànle) wǒ xiǎng zhīdào wǒ hé shí néng ài shàng wǒ (shì, shì, shì) wǒ xiǎng zhīdào wǒ hé shí néng ài shàng wǒ (shì, shì, shì)

wǒ xiǎng zhīdào wǒ hé shí néng ài shàng wǒ wǒ shì wǒ zìjǐ zuì zāogāo de pīpíng jiā liáo hěnduō gǒu shǐ dànshì wǒ shí fēn zhī shí jíshǐ wǒ wàngjìle wǒ, wǒ, wǒ, wǒ (wǒ shí fēn zhī shí, nǐ yǒngyuǎn

bù huì wàngjì tā) wǒ shì wǒ zìjǐ zuì zāogāo de pīpíng jiā liáo hěnduō gǒu shǐ dànshì wǒ shí fēn zhī shí jíshǐ wǒ wàngjìle wǒ, wǒ, wǒ, wǒ (shì) wǒ xiǎng zhīdào wǒ hé shí néng ài shàng wǒ

(shì, shì, shì) wǒ xiǎng zhīdào wǒ hé shí néng ài shàng wǒ wǒ xiǎng zhīdào wǒ hé shí néng ài shàng wǒ (yé yé yé) (yé yé yé) (yé yé yé) (yé yé yé)

Take online classes on Pianoforall Learn Piano And Keyboards – One Of The Top Piano Methods.
Get Rid Of Your Vocal ‘Break’ And Reach Higher Notes With Effortless Strength, take online classes on Singorama – Essential Guide To Singing.
Would you like to play your favorite songs with that cool ukulele sound? Learn how to play UKULELE sound online.
Amazing news, learn Killer Guitar Control Secrets with help of this online course on Guitar
Learn Comprehensive Plans To Build Your Own Xylophones, Marimbas, Vibraphones And Other Commercial Quality Percussion Instruments. Click here.

Hindi Lyrics –  I Love Me

इन सभी पत्रिकाओं के माध्यम से 'फ़्लिपिन'
टेलिन 'मुझे जो मैं होना चाहिए था
छलावरण में बहुत अच्छा तरीका है
देख नहीं सकता कि मैं क्या हूं, मैं सिर्फ वह हूं जो मैं नहीं हूं
मैं दोषी हूं 'सब कुछ जो मैं खाता हूं (हर एक दिन)
फीलिन खुद एक गुंडागर्दी है
जेडी स्तर की तोड़फोड़
मेरे सिर में आवाजें मेरा हौसला बढ़ाती हैं
'क्योंकि मैं एक ब्लैक बेल्ट हूँ जब मैं खुद को मार रहा हूँ
लेकिन मैं किसी और को प्यार देने में माहिर हूं
मैं, मैं, खुद और मैं आंख से आंख मिलाकर नहीं देखता
मुझे अपने आप और मैं
ओह, मैं अपनी तुलना हर किसी से क्यों करता हूं?
और मैंने हमेशा अपनी आत्म-विनाश पर उंगली उठाई
मुझे आश्चर्य है कि जब मैं मुझसे प्यार करता हूँ तो मैं पर्याप्त हूँ (हाँ, हाँ, हाँ)
मुझे आश्चर्य है कि जब मैं मुझसे प्यार करता हूँ तो मैं पर्याप्त हूँ (हाँ, हाँ, हाँ)
मैं हमेशा एक सवारी की तलाश में हूं या मर जाऊंगा?
'क्योंकि मेरा एकमात्र हृदय मैं जीवन के लिए है
हर समय के बाद मैं चला गया और इसे गड़बड़ कर दिया
(सभी बार जब मैं गया और इसे गड़बड़ कर दिया)
मुझे आश्चर्य है कि जब मैं मुझसे प्यार करता हूँ तो मैं पर्याप्त हूँ (हाँ, हाँ, हाँ)
मुझे आश्चर्य है कि जब मैं मुझसे प्यार करता हूँ तो मैं पर्याप्त हूँ (हाँ, हाँ, हाँ)
मुझे आश्चर्य है कि जब मैं प्यार करता हूं तो मैं काफी हूं
Haters जो इंटरनेट पर रहते हैं (इंटरनेट पर)
मेरे सिर में रहते हैं, किराया देना चाहिए
मैं सुनने में अच्छा हूँ (सुनकर)
इन सभी टिप्पणियों ने मेरी ऊर्जा (ऊर्जा) को कमबख्त किया
'क्योंकि मैं एक ब्लैक बेल्ट हूँ जब मैं खुद को मार रहा हूँ
लेकिन मैं किसी और को प्यार देने में एक विशेषज्ञ हूं (विशेषज्ञ)
मैं, मैं, खुद और मैं आंख से आंख मिलाकर नहीं देखता
मैं, खुद और मैं (हाँ, हाँ, हाँ)
ओह, मैं अपनी तुलना हर किसी से क्यों करता हूं?
और मैंने हमेशा अपनी आत्म-विनाश पर उंगली उठाई
मुझे आश्चर्य है कि जब मैं मुझसे प्यार करता हूँ तो मैं पर्याप्त हूँ (हाँ, हाँ, हाँ)
मुझे आश्चर्य है कि जब मैं मुझसे प्यार करता हूँ तो मैं पर्याप्त हूँ (हाँ, हाँ, हाँ)
मैं हमेशा एक सवारी की तलाश में हूं या मर जाऊंगा?
'क्योंकि मेरा एकमात्र हृदय मैं जीवन के लिए है
हर समय के बाद मैं चला गया और इसे गड़बड़ कर दिया
(सभी बार जब मैं गया और इसे गड़बड़ कर दिया)
मुझे आश्चर्य है कि जब मैं मुझसे प्यार करता हूँ तो मैं पर्याप्त हूँ (हाँ, हाँ, हाँ)
मुझे आश्चर्य है कि जब मैं मुझसे प्यार करता हूँ तो मैं पर्याप्त हूँ (हाँ, हाँ, हाँ)
मुझे आश्चर्य है कि जब मैं प्यार करता हूं तो मैं काफी हूं
मैं अपना सबसे खराब आलोचक हूं
खूब सारी बकवास बात करो
लेकिन मैं दस में से दस हूं
भूल जाने पर भी
मैं, मैं, मैं, मैं (मैं दस में से दस हूं, क्या आप इसे कभी नहीं भूलते हैं)
मैं अपना सबसे खराब आलोचक हूं
खूब सारी बकवास बात करो
लेकिन मैं दस में से दस हूं
भूल जाने पर भी
मैं, मैं, मैं, मैं (हाँ)
मुझे आश्चर्य है कि जब मैं मुझसे प्यार करता हूँ तो मैं पर्याप्त हूँ (हाँ, हाँ, हाँ)
मुझे आश्चर्य है कि जब मैं प्यार करता हूं तो मैं काफी हूं
मुझे आश्चर्य है कि जब मैं प्यार करता हूं तो मैं काफी हूं
(हां हां हां)
(हां हां हां)
(हां हां हां)
(हां हां हां)
in sabhee patrikaon ke maadhyam se flipin telin mujhe jo main hona chaahie tha chhalaavaran mein bahut achchha tareeka hai dekh nahin sakata ki main kya hoon,

main sirph vah hoon jo main nahin hoon main doshee hoon sab kuchh jo main khaata hoon (har ek din) pheelin khud ek gundaagardee hai jedee star kee todaphod mere sir mein aavaajen mera hausala badhaatee hain

kyonki main ek blaik belt hoon jab main khud ko maar raha hoon lekin main kisee aur ko pyaar dene mein maahir hoon main, main, khud aur main aankh se

aankh milaakar nahin dekhata mujhe apane aap aur main oh, main apanee tulana har kisee se kyon karata hoon? aur mainne hamesha apanee aatm-vinaash

par ungalee uthaee mujhe aashchary hai ki jab main mujhase pyaar karata hoon to main paryaapt hoon (haan, haan, haan) mujhe aashchary hai ki jab

main mujhase pyaar karata hoon to main paryaapt hoon (haan, haan, haan) main hamesha ek savaaree kee talaash mein hoon ya mar jaoonga? kyonki mera ekamaatr hrday main jeevan ke lie hai har samay ke baad main

chala gaya aur ise gadabad kar diya (sabhee baar jab main gaya aur ise gadabad kar diya) mujhe aashchary hai ki jab main mujhase pyaar karata hoon to main paryaapt hoon (haan, haan, haan) mujhe aashchary hai ki jab

main mujhase pyaar karata hoon to main paryaapt hoon (haan, haan, haan) mujhe aashchary hai ki jab main pyaar karata hoon to main kaaphee hoon hatairs jo intaranet par rahate hain

(intaranet par) mere sir mein rahate hain, kiraaya dena chaahie main sunane mein achchha hoon (sunakar) in sabhee tippaniyon ne meree oorja (oorja) ko kamabakht kiya kyonki main ek blaik belt

hoon jab main khud ko maar raha hoon lekin main kisee aur ko pyaar dene mein ek visheshagy hoon (visheshagy) main, main, khud aur main aankh se aankh milaakar nahin dekhata main,

khud aur main (haan, haan, haan) oh, main apanee tulana har kisee se kyon karata hoon? aur mainne hamesha apanee aatm-vinaash par ungalee uthaee mujhe aashchary hai ki jab main

mujhase pyaar karata hoon to main paryaapt hoon (haan, haan, haan) mujhe aashchary hai ki jab main mujhase pyaar karata hoon to main paryaapt hoon (haan, haan, haan) main hamesha ek savaaree kee talaash mein hoon ya mar jaoonga?

kyonki mera ekamaatr hrday main jeevan ke lie hai har samay ke baad main chala gaya aur ise gadabad kar diya (sabhee baar jab main gaya aur ise gadabad

kar diya) mujhe aashchary hai ki jab main mujhase pyaar karata hoon to main paryaapt hoon (haan, haan, haan) mujhe aashchary hai ki jab main

mujhase pyaar karata hoon to main paryaapt hoon (haan, haan, haan) mujhe aashchary hai ki jab main pyaar karata hoon to main kaaphee hoon main apana sabase kharaab aalochak hoon khoob saaree bakavaas baat karo lekin main das mein se das hoon

bhool jaane par bhee main, main, main, main (main das mein se das hoon, kya aap ise kabhee nahin bhoolate hain) main apana sabase kharaab aalochak hoon khoob saaree bakavaas baat karo lekin main das mein se das hoon bhool jaane par bhee main, main, main, main (haan) mujhe

aashchary hai ki jab main mujhase pyaar karata hoon to main paryaapt hoon (haan, haan, haan) mujhe aashchary hai ki jab main pyaar karata hoon to main kaaphee hoon mujhe aashchary

hai ki jab main pyaar karata hoon to main kaaphee hoon (haan haan haan) (haan haan haan) (haan haan haan) (haan haan haan)

Take online classes on Pianoforall Learn Piano And Keyboards – One Of The Top Piano Methods.
Get Rid Of Your Vocal ‘Break’ And Reach Higher Notes With Effortless Strength, take online classes on Singorama – Essential Guide To Singing.
Would you like to play your favorite songs with that cool ukulele sound? Learn how to play UKULELE sound online.
Amazing news, learn Killer Guitar Control Secrets with help of this online course on Guitar
Learn Comprehensive Plans To Build Your Own Xylophones, Marimbas, Vibraphones And Other Commercial Quality Percussion Instruments. Click here.

Javanese Lyrics –  I Love Me

Flippin 'liwat kabeh majalah kasebut
Ayo kula 'sing dakkarepake
Cara apik banget ing kamuflase
Ora bisa ndeleng apa aku, aku mung weruh apa ora

Aku salah 'ngatasi kabeh sing mangan (Saben dina)
Feelin 'dhewe dadi krutos
Sabotase level jedi
Swara ing sirahku dadi rombongan

'Sabab aku sabuk ireng nalika ngantemi aku
Nanging aku ahli kanggo menehi katresnan marang wong liya
Aku, aku, lan ora weruh mripat
Aku, aku lan aku

Oh, apa aku mbandhingake awakku dhewe karo kabeh wong?
Lan aku terus nggawa driji ing poto dhewe
Aku mikir yen tresna karo aku wis cukup (Ya, ya, ya
Aku mikir yen tresna karo aku wis cukup (Ya, ya, ya

Napa aku terus golek kulo utawa mati?
'Sebab aku mung siji-sijine ati sing dakkarepake kanggo urip
Sawise kabeh kaping aku lunga lan bajingan
(Kabeh kaping aku lan bajingan)
Aku mikir yen tresna karo aku wis cukup (Ya, ya, ya
Aku mikir yen tresna karo aku wis cukup (Ya, ya, ya

Aku mikir yen tresna yen wis cukup
Penentang sing manggon ing internet (Ing internet)
Urip ing sirahku, kudu mbayar sewa
Aku cara ngrungokake (Ngrungokake)

Kabeh komentar kasebut nyuda energi (Tenaga)
'Sabab aku sabuk ireng nalika ngantemi aku
Nanging aku ahli kanggo menehi katresnan marang wong liya (Pakar)
Aku, aku, lan ora weruh mripat
Aku, aku lan aku (Ya, ya, ya

Oh, apa aku mbandhingake awakku dhewe karo kabeh wong?
Lan aku terus nggawa driji ing poto dhewe
Aku mikir yen tresna karo aku wis cukup (Ya, ya, ya
Aku mikir yen tresna karo aku wis cukup (Ya, ya, ya

Napa aku terus golek kulo utawa mati?
'Sebab aku mung siji-sijine ati sing dakkarepake kanggo urip
Sawise kabeh kaping aku lunga lan bajingan
(Kabeh kaping aku lan bajingan)
Aku mikir yen tresna karo aku wis cukup (Ya, ya, ya
Aku mikir yen tresna karo aku wis cukup (Ya, ya, ya

Aku mikir yen tresna yen wis cukup
Aku kritik banget dhewe
Ngomong kabeh akeh telek
Nanging aku sepuluh ora sepuluh
Malah nalika aku lali

Aku, aku, aku, aku (aku sepuluh saka sepuluh, kowe ora lali)
Aku kritik banget dhewe
Ngomong kabeh akeh telek
Nanging aku sepuluh ora sepuluh
Malah nalika aku lali

Aku, Aku, Aku, Aku (Ya)
Aku mikir yen tresna karo aku wis cukup (Ya, ya, ya
Aku mikir yen tresna yen wis cukup
Aku mikir yen tresna yen wis cukup

(Ya, iya, ya)
(Ya, iya, ya)
(Ya, iya, ya)
(Ya, iya, ya)

Take online classes on Pianoforall Learn Piano And Keyboards – One Of The Top Piano Methods.
Get Rid Of Your Vocal ‘Break’ And Reach Higher Notes With Effortless Strength, take online classes on Singorama – Essential Guide To Singing.
Would you like to play your favorite songs with that cool ukulele sound? Learn how to play UKULELE sound online.
Amazing news, learn Killer Guitar Control Secrets with help of this online course on Guitar
Learn Comprehensive Plans To Build Your Own Xylophones, Marimbas, Vibraphones And Other Commercial Quality Percussion Instruments. Click here.

Hausa Lyrics –  I Love Me

Flippin 'ta cikin duk waɗannan mujallu
Tellin 'ni wanda yakamata in zama
Way ma kyau a kamara
Ba za a iya ganin abin da ni ba, Ina kawai ganin abin da ba ni ba

Ina da laifi 'bout duk abin da na ci (Kowace rana)
Feelin 'kaina laifi ne
Jedi matakin lalacewa
Muryar kaina a cikina shine suke maye na

'Sanadin ni bakar fata ce lokacin da nake bugun kaina
Amma ni kwararre ne wajen bayar da soyayya ga wani
Ni, ni, kaina da ban gani ido da ido
Ni, ni da kaina

Oh, me yasa zan kwatanta kaina da kowa?
Kuma koyaushe na sami yatsana a kan lalata kansa
Ina mamakin lokacin da ƙaunata ta isa (Ee, eh, eh)
Ina mamakin lokacin da ƙaunata ta isa (Ee, eh, eh)

Me yasa koyaushe nake neman hawa ko mutu?
Ka sa zuciyata kaɗai da zan iya rayuwa
Bayan duk lokutan da na tafi sai na fuce shi
(Duk lokutan da na je na yi hakar shi)

Ina mamakin lokacin da ƙaunata ta isa (Ee, eh, eh)
Ina mamakin lokacin da ƙaunata ta isa (Ee, eh, eh)
Ina mamaki lokacin da ƙaunata ta isa
Rakumi waɗanda ke zama a intanet (A yanar gizo)

Rayuwa a kaina, ya kamata a biya haya
Nine hanyar zuwa sauraro (Saurara)
Duk wadannan maganganun suna haukata makamashi (Energy)
'Sanadin ni bakar fata ce lokacin da nake bugun kaina

Amma ni kwararre ne wajen bayar da soyayya ga wani (Kwararre)
Ni, ni, kaina da ban gani ido da ido
Ni, Ni da kaina (Ee, Ee, Ee)

Oh, me yasa zan kwatanta kaina da kowa?
Kuma koyaushe na sami yatsana a kan lalata kansa
Ina mamakin lokacin da ƙaunata ta isa (Ee, eh, eh)
Ina mamakin lokacin da ƙaunata ta isa (Ee, eh, eh)

Me yasa koyaushe nake neman hawa ko mutu?
Ka sa zuciyata kaɗai da zan iya rayuwa
Bayan duk lokutan da na tafi sai na fuce shi
(Duk lokutan da na je na yi hakar shi)
Ina mamakin lokacin da ƙaunata ta isa (Ee, eh, eh)
Ina mamakin lokacin da ƙaunata ta isa (Ee, eh, eh)

Ina mamaki lokacin da ƙaunata ta isa
Ni mafi sharri kaina ne
Yi magana da yawa shit
Amma ni nine daga goma
Koda na manta

Ni, Ni, Ni, Ni (Ni goma ne daga goma, kar ku manta da shi)
Ni mafi sharri kaina ne
Yi magana da yawa shit
Amma ni nine daga goma
Koda na manta

Ni, Ni, Ni, Ni (Ee)
Ina mamakin lokacin da ƙaunata ta isa (Ee, eh, eh)
Ina mamaki lokacin da ƙaunata ta isa
Ina mamaki lokacin da ƙaunata ta isa

(Ee, yeah, yeah)
(Ee, yeah, yeah)
(Ee, yeah, yeah)
(Ee, yeah, yeah)

Take online classes on Pianoforall Learn Piano And Keyboards – One Of The Top Piano Methods.
Get Rid Of Your Vocal ‘Break’ And Reach Higher Notes With Effortless Strength, take online classes on Singorama – Essential Guide To Singing.
Would you like to play your favorite songs with that cool ukulele sound? Learn how to play UKULELE sound online.
Amazing news, learn Killer Guitar Control Secrets with help of this online course on Guitar
Learn Comprehensive Plans To Build Your Own Xylophones, Marimbas, Vibraphones And Other Commercial Quality Percussion Instruments. Click here.

Malay Lyrics –  I Love Me

Flippin 'melalui semua majalah ini
Tellin 'saya yang saya sepatutnya menjadi
Cara terlalu baik pada penyamaran
Tidak dapat melihat apa yang saya, saya hanya melihat apa yang saya tidak

Saya bersalah 'semua yang saya makan (Setiap hari)
Feelin 'sendiri adalah kejahatan
Sabotaj tahap Jedi
Suara di kepala saya membentuk rombongan saya

'Sebab saya adalah tali pinggang hitam ketika saya mengalahkan diri saya sendiri
Tetapi saya pakar dalam memberikan kasih sayang kepada orang lain
Saya, saya, diri saya dan saya tidak nampak mata
Saya, diri saya dan aku

Oh, mengapa saya membandingkan diri saya dengan semua orang?
Dan saya selalu mendapat jari saya pada merosakkan diri
Saya tertanya-tanya apabila saya mencintai saya sudah cukup (Ya, ya, ya)
Saya tertanya-tanya apabila saya mencintai saya sudah cukup (Ya, ya, ya)

Mengapa saya sentiasa mencari perjalanan atau mati?
'Sebab hati saya satu-satunya yang saya akan mempunyai untuk hidup
Selepas semua masa saya pergi dan mencubanya
(Semua kali saya pergi dan fucked itu)

Saya tertanya-tanya apabila saya mencintai saya sudah cukup (Ya, ya, ya)
Saya tertanya-tanya apabila saya mencintai saya sudah cukup (Ya, ya, ya)

Saya tertanya-tanya apabila saya mencintai saya sudah cukup
Hatter yang hidup di internet (Di internet)
Tinggal di kepala saya, sepatutnya membayar sewa
Saya sangat baik mendengar (Mendengar)

Semua komen ini merosakkan tenaga saya (Tenaga)
'Sebab saya adalah tali pinggang hitam ketika saya mengalahkan diri saya sendiri
Tetapi saya seorang pakar yang memberi cinta kepada orang lain (Pakar)
Saya, saya, diri saya dan saya tidak nampak mata

Saya, saya dan saya (Yeah, yeah, yeah)
Oh, mengapa saya membandingkan diri saya dengan semua orang?
Dan saya selalu mendapat jari saya pada merosakkan diri
Saya tertanya-tanya apabila saya mencintai saya sudah cukup (Ya, ya, ya)
Saya tertanya-tanya apabila saya mencintai saya sudah cukup (Ya, ya, ya)

Mengapa saya sentiasa mencari perjalanan atau mati?
'Sebab hati saya satu-satunya yang saya akan mempunyai untuk hidup
Selepas semua masa saya pergi dan mencubanya
(Semua kali saya pergi dan fucked itu)
Saya tertanya-tanya apabila saya mencintai saya sudah cukup (Ya, ya, ya)
Saya tertanya-tanya apabila saya mencintai saya sudah cukup (Ya, ya, ya)

Saya tertanya-tanya apabila saya mencintai saya sudah cukup
Saya pengkritik saya yang paling teruk
Bercakap banyak kotoran
Tetapi saya sepuluh daripada sepuluh

Walaupun saya terlupa
Saya, saya, saya, saya (saya sepuluh daripada sepuluh, tidakkah anda melupakannya)
Saya pengkritik saya yang paling teruk
Bercakap banyak kotoran

Tetapi saya sepuluh daripada sepuluh
Walaupun saya terlupa
Saya, saya, saya, saya (Yeah)

Saya tertanya-tanya apabila saya mencintai saya sudah cukup (Ya, ya, ya)
Saya tertanya-tanya apabila saya mencintai saya sudah cukup
Saya tertanya-tanya apabila saya mencintai saya sudah cukup

(Yeah yeah yeah)
(Yeah yeah yeah)
(Yeah yeah yeah)
(Yeah yeah yeah)

Take online classes on Pianoforall Learn Piano And Keyboards – One Of The Top Piano Methods.
Get Rid Of Your Vocal ‘Break’ And Reach Higher Notes With Effortless Strength, take online classes on Singorama – Essential Guide To Singing.
Would you like to play your favorite songs with that cool ukulele sound? Learn how to play UKULELE sound online.
Amazing news, learn Killer Guitar Control Secrets with help of this online course on Guitar
Learn Comprehensive Plans To Build Your Own Xylophones, Marimbas, Vibraphones And Other Commercial Quality Percussion Instruments. Click here.

Persian Lyrics –  I Love Me

Flippin را از طریق تمام این مجلات
طلین من که قرار است باشم
راه استتار خیلی خوب است
نمی توانم ببینم من چه هستم ، فقط می بینم چه نیستم

من گناهکار هستم ، هر آنچه می خورم (هر روز)
خودم یک جنایتکار هستم
خرابکاری سطح جدی
صداهایی که در ذهن من هستند ، همراهان من هستند

چون من خودم ضرب و شتم کمربند سیاه هستم
اما من متخصص عشق ورزی به شخص دیگری هستم
من ، من ، خودم و چشم به چشم نمی بینم
من ، من و خودم

اوه ، چرا خودم را با همه مقایسه می کنم؟
و من همیشه انگشت خودم را به خود تخریب می کردم
نمی دانم وقتی من را دوست دارم کافی است (بله ، بله ، بله)
نمی دانم وقتی من را دوست دارم کافی است (بله ، بله ، بله)

چرا همیشه دنبال سوار شدن هستم یا می میرم؟
زیرا تنها قلب من است که می خواهم برای زندگی داشته باشم
بعد از همه وقت من رفتم و لعنتی کردم
(تمام وقتهایی که رفتم و لعنتی کردم)

نمی دانم وقتی من را دوست دارم کافی است (بله ، بله ، بله)
نمی دانم وقتی من را دوست دارم کافی است (بله ، بله ، بله)
نمی دانم وقتی من را دوست دارم کافی است
نفراتی که در اینترنت زندگی می کنند (از طریق اینترنت)

زندگی در ذهن من ، باید به پرداخت اجاره
من گوش دادن به راه خوب هستم (گوش دادن)
تمام این نظرات انرژی من را لعنت می کنند (انرژی)
چون من خودم ضرب و شتم کمربند سیاه هستم

اما من متخصص عشق ورزیدن به شخص دیگری هستم (کارشناس)
من ، من ، خودم و چشم به چشم نمی بینم
من ، من و خودم (بله ، بله ، بله)
اوه ، چرا خودم را با همه مقایسه می کنم؟

و من همیشه انگشت خودم را به خود تخریب می کردم
نمی دانم وقتی من را دوست دارم کافی است (بله ، بله ، بله)
نمی دانم وقتی من را دوست دارم کافی است (بله ، بله ، بله)
چرا همیشه دنبال سوار شدن هستم یا می میرم؟

زیرا تنها قلب من است که می خواهم برای زندگی داشته باشم
بعد از همه وقت من رفتم و لعنتی کردم
(تمام وقتهایی که رفتم و لعنتی کردم)
نمی دانم وقتی من را دوست دارم کافی است (بله ، بله ، بله)
نمی دانم وقتی من را دوست دارم کافی است (بله ، بله ، بله)

نمی دانم وقتی من را دوست دارم کافی است
من بدترین منتقد خودم هستم
با کلی گول زدن صحبت کنید
اما من یک ده از دهم

حتی وقتی فراموش کنم
من ، من ، من ، من (من ده نفر از دهم ، هرگز فراموش نمی کنی)
من بدترین منتقد خودم هستم
با کلی گول زدن صحبت کنید

اما من یک ده از دهم
حتی وقتی فراموش کنم
من ، من ، من ، من (آره)

نمی دانم وقتی من را دوست دارم کافی است (بله ، بله ، بله)
نمی دانم وقتی من را دوست دارم کافی است
نمی دانم وقتی من را دوست دارم کافی است

(بله ، بله ، بله)
(بله ، بله ، بله)
(بله ، بله ، بله)
(بله ، بله ، بله)

Take online classes on Pianoforall Learn Piano And Keyboards – One Of The Top Piano Methods.
Get Rid Of Your Vocal ‘Break’ And Reach Higher Notes With Effortless Strength, take online classes on Singorama – Essential Guide To Singing.
Would you like to play your favorite songs with that cool ukulele sound? Learn how to play UKULELE sound online.
Amazing news, learn Killer Guitar Control Secrets with help of this online course on Guitar
Learn Comprehensive Plans To Build Your Own Xylophones, Marimbas, Vibraphones And Other Commercial Quality Percussion Instruments. Click here.

Portuguese Lyrics –  I Love Me

Folheando todas essas revistas
Me dizendo quem eu deveria ser
Muito bom em camuflagem
Não consigo ver o que sou, apenas vejo o que não sou

Eu sou culpado por tudo que como (todos os dias)
Sentir-me é um crime
Sabotagem de nível Jedi
Vozes na minha cabeça compõem minha comitiva

Porque eu sou faixa preta quando estou me batendo
Mas sou especialista em dar amor a outra pessoa
Eu, eu, eu mesmo e não nos vemos nos olhos
Eu, eu e eu

Oh, por que eu me comparo a todos?
E eu sempre coloco meu dedo na auto-destruição
Eu me pergunto quando me amo é o suficiente (Sim, sim, sim)
Eu me pergunto quando me amo é o suficiente (Sim, sim, sim)

Por que estou sempre procurando carona ou morra?
Porque o meu é o único coração que terei pela vida
Depois de todas as vezes que eu fui e estraguei tudo
(Todas as vezes que eu fui e estraguei tudo)

Eu me pergunto quando me amo é o suficiente (Sim, sim, sim)
Eu me pergunto quando me amo é o suficiente (Sim, sim, sim)
Eu me pergunto quando me amo é o suficiente
Aborrecedores que vivem na internet (Na internet)

Viver na minha cabeça, deveria estar pagando aluguel
Eu sou muito bom em ouvir (ouvir)
Todos esses comentários fodendo minha energia (Energia)
Porque eu sou faixa preta quando estou me batendo

Mas sou especialista em dar amor a outra pessoa (especialista)
Eu, eu, eu mesmo e não nos vemos nos olhos
Eu, eu e eu (Sim, sim, sim)
Oh, por que eu me comparo a todos?

E eu sempre coloco meu dedo na auto-destruição
Eu me pergunto quando me amo é o suficiente (Sim, sim, sim)
Eu me pergunto quando me amo é o suficiente (Sim, sim, sim)
Por que estou sempre procurando carona ou morra?

Porque o meu é o único coração que terei pela vida
Depois de todas as vezes que eu fui e estraguei tudo
(Todas as vezes que eu fui e estraguei tudo)
Eu me pergunto quando me amo é o suficiente (Sim, sim, sim)
Eu me pergunto quando me amo é o suficiente (Sim, sim, sim)

Eu me pergunto quando me amo é o suficiente
Eu sou o meu pior crítico
Fale muita merda
Mas eu sou dez em cada dez

Mesmo quando eu esqueço
Eu, eu, eu, eu (eu sou um dez em cada dez, você nunca esquece)
Eu sou o meu pior crítico
Fale muita merda

Mas eu sou dez em cada dez
Mesmo quando eu esqueço
Eu, eu, eu, eu (sim)

Eu me pergunto quando me amo é o suficiente (Sim, sim, sim)
Eu me pergunto quando me amo é o suficiente
Eu me pergunto quando me amo é o suficiente

(Sim Sim Sim)
(Sim Sim Sim)
(Sim Sim Sim)
(Sim Sim Sim)

Take online classes on Pianoforall Learn Piano And Keyboards – One Of The Top Piano Methods.
Get Rid Of Your Vocal ‘Break’ And Reach Higher Notes With Effortless Strength, take online classes on Singorama – Essential Guide To Singing.
Would you like to play your favorite songs with that cool ukulele sound? Learn how to play UKULELE sound online.
Amazing news, learn Killer Guitar Control Secrets with help of this online course on Guitar
Learn Comprehensive Plans To Build Your Own Xylophones, Marimbas, Vibraphones And Other Commercial Quality Percussion Instruments. Click here.

Vietnamese Lyrics –  I Love Me

Flippin 'thông qua tất cả các tạp chí
Nói cho tôi biết tôi là ai
Cách ngụy trang quá tốt
Không thể nhìn thấy tôi là gì, tôi chỉ thấy những gì tôi không

Tôi có tội 'vì mọi thứ tôi ăn (Mỗi ngày)
Cảm thấy bản thân mình là một trọng tội
Jedi phá hoại cấp độ
Những tiếng nói trong đầu tạo nên đoàn tùy tùng của tôi

Vì tôi là một đai đen khi tôi tự đánh mình
Nhưng tôi là một chuyên gia trong việc trao tình yêu cho người khác
Tôi, tôi, tôi và tôi không nhìn thấy mắt
Tôi, tôi và tôi

Ồ, tại sao tôi lại so sánh mình với mọi người?
Và tôi luôn có ngón tay tự hủy
Tôi tự hỏi khi tôi yêu tôi là đủ (Yeah, yeah, yeah)
Tôi tự hỏi khi tôi yêu tôi là đủ (Yeah, yeah, yeah)

Tại sao tôi luôn luôn tìm kiếm một chuyến đi hoặc chết?
Vì em là trái tim duy nhất anh sẽ có trong đời
Sau tất cả những lần tôi đi và đụ nó
(Tất cả những lần tôi đi và đụ nó)

Tôi tự hỏi khi tôi yêu tôi là đủ (Yeah, yeah, yeah)
Tôi tự hỏi khi tôi yêu tôi là đủ (Yeah, yeah, yeah)
Tôi tự hỏi khi tôi yêu tôi là đủ
Những người ghét sống trên internet (Trên internet)

Sống trong đầu tôi, nên trả tiền thuê nhà
Tôi là người giỏi lắng nghe (Lắng nghe)
Tất cả những bình luận này làm tăng năng lượng của tôi (Năng lượng)
Vì tôi là một đai đen khi tôi tự đánh mình

Nhưng tôi là một chuyên gia trong việc trao tình yêu cho người khác (Chuyên gia)
Tôi, tôi, tôi và tôi không nhìn thấy mắt
Tôi, tôi và tôi (Yeah, yeah, yeah)
Ồ, tại sao tôi lại so sánh mình với mọi người?

Và tôi luôn có ngón tay tự hủy
Tôi tự hỏi khi tôi yêu tôi là đủ (Yeah, yeah, yeah)
Tôi tự hỏi khi tôi yêu tôi là đủ (Yeah, yeah, yeah)

Tại sao tôi luôn luôn tìm kiếm một chuyến đi hoặc chết?
Vì em là trái tim duy nhất anh sẽ có trong đời
Sau tất cả những lần tôi đi và đụ nó
(Tất cả những lần tôi đi và đụ nó)
Tôi tự hỏi khi tôi yêu tôi là đủ (Yeah, yeah, yeah)
Tôi tự hỏi khi tôi yêu tôi là đủ (Yeah, yeah, yeah)

Tôi tự hỏi khi tôi yêu tôi là đủ
Tôi là nhà phê bình tồi tệ nhất của riêng tôi
Nói nhiều đi
Nhưng tôi là một phần mười

Ngay cả khi tôi quên
Tôi, tôi, tôi, tôi (tôi là một phần mười, bạn đừng bao giờ quên điều đó)
Tôi là nhà phê bình tồi tệ nhất của riêng tôi
Nói nhiều đi

Nhưng tôi là một phần mười
Ngay cả khi tôi quên
Tôi, tôi, tôi, tôi (vâng)

Tôi tự hỏi khi tôi yêu tôi là đủ (Yeah, yeah, yeah)
Tôi tự hỏi khi tôi yêu tôi là đủ
Tôi tự hỏi khi tôi yêu tôi là đủ

(Yeah yeah yeah)
(Yeah yeah yeah)
(Yeah yeah yeah)
(Yeah yeah yeah)

Take online classes on Pianoforall Learn Piano And Keyboards – One Of The Top Piano Methods.
Get Rid Of Your Vocal ‘Break’ And Reach Higher Notes With Effortless Strength, take online classes on Singorama – Essential Guide To Singing.
Would you like to play your favorite songs with that cool ukulele sound? Learn how to play UKULELE sound online.
Amazing news, learn Killer Guitar Control Secrets with help of this online course on Guitar
Learn Comprehensive Plans To Build Your Own Xylophones, Marimbas, Vibraphones And Other Commercial Quality Percussion Instruments. Click here.

Turkish Lyrics –  I Love Me

Tüm bu dergiler arasında gezin
Bana kim olduğumu söylüyorum
Kamuflajda çok iyi
Ne olduğumu göremiyorum, sadece ne olmadığımı görüyorum

Yediğim her şeyden suçluyum (her gün)
Kendimi bir suç gibi hissediyorum
Jedi seviyesinde sabotaj
Kafamdaki sesler benim mahalimizi oluşturuyor

Çünkü kendimi dövdüğümde siyah bir kuşakım
Ama ben başkasını sevme konusunda uzmandım
Ben, ben, kendim ve ben gözümüzü görmüyoruz
Ben kendim ve ben

Oh, neden kendimi herkesle karşılaştırıyorum?
Ve her zaman parmağımı kendi kendini imha ettim
Beni ne zaman sevdiğimi merak ediyorum (Evet, evet, evet)
Beni ne zaman sevdiğimi merak ediyorum (Evet, evet, evet)

Neden hep bir sürüş ya da ölme arıyorum?
Çünkü benim hayatım boyunca sahip olacağım tek kalp benim
Her zaman sonra gittim ve berbat ettim
(Her zaman gittim ve berbat ettim)

Beni ne zaman sevdiğimi merak ediyorum (Evet, evet, evet)
Beni ne zaman sevdiğimi merak ediyorum (Evet, evet, evet)

Beni ne zaman sevdiğimi merak ediyorum
İnternette yaşayan haters (İnternette)
Kafamda yaşıyor, kira ödüyor olmalı
Dinlemede iyiyim (Dinleme)

Tüm bu yorumlar enerjimi sikiyor (Enerji)
Çünkü kendimi dövdüğümde siyah bir kuşakım
Ama ben başkasını sevme konusunda uzmandım (Uzman)
Ben, ben, kendim ve ben gözümüzü görmüyoruz

Ben, kendim ve ben (Evet, evet, evet)
Oh, neden kendimi herkesle karşılaştırıyorum?
Ve her zaman parmağımı kendi kendini imha ettim
Beni ne zaman sevdiğimi merak ediyorum (Evet, evet, evet)
Beni ne zaman sevdiğimi merak ediyorum (Evet, evet, evet)

Neden hep bir sürüş ya da ölme arıyorum?
Çünkü benim hayatım boyunca sahip olacağım tek kalp benim
Her zaman sonra gittim ve berbat ettim
(Her zaman gittim ve berbat ettim)
Beni ne zaman sevdiğimi merak ediyorum (Evet, evet, evet)
Beni ne zaman sevdiğimi merak ediyorum (Evet, evet, evet)

Beni ne zaman sevdiğimi merak ediyorum
Ben kendi en kötü eleştirmenim
Bir sürü boktan konuş
Ama ondan on tanıyım

Unuttuğumda bile
Ben, ben, ben, ben (her on kişiden onuyum, unutma sen
Ben kendi en kötü eleştirmenim
Bir sürü boktan konuş

Ama ondan on tanıyım
Unuttuğumda bile
Ben, ben, ben, ben (Evet)

Beni ne zaman sevdiğimi merak ediyorum (Evet, evet, evet)
Beni ne zaman sevdiğimi merak ediyorum
Beni ne zaman sevdiğimi merak ediyorum

(Evet evet evet)
(Evet evet evet)
(Evet evet evet)
(Evet evet evet)

Take online classes on Pianoforall Learn Piano And Keyboards – One Of The Top Piano Methods.
Get Rid Of Your Vocal ‘Break’ And Reach Higher Notes With Effortless Strength, take online classes on Singorama – Essential Guide To Singing.
Would you like to play your favorite songs with that cool ukulele sound? Learn how to play UKULELE sound online.
Amazing news, learn Killer Guitar Control Secrets with help of this online course on Guitar
Learn Comprehensive Plans To Build Your Own Xylophones, Marimbas, Vibraphones And Other Commercial Quality Percussion Instruments. Click here.

Russian Lyrics –  I Love Me

Пролистать все эти журналы
Скажи мне, кто я должен быть
Слишком хорош в камуфляже
Я не вижу, кто я, я просто вижу, кем я не являюсь
Я виновен во всем, что ем (каждый божий день)
Чувствую себя преступником
Саботаж уровня джедаев
Голоса в моей голове составляют мое окружение
Потому что я черный пояс, когда я бью себя
Но я эксперт в том, чтобы дарить любовь кому-то другому
Я, я, я и я не вижу с глазу на глаз
Я, я и я
О, почему я сравниваю себя со всеми?
И я всегда держал руку на самоуничтожении
Интересно, когда я люблю меня, достаточно (Да, да, да)
Интересно, когда я люблю меня, достаточно (Да, да, да)
Почему я всегда ищу прокатиться или умереть?
Потому что мое единственное сердце, которое я буду иметь на всю жизнь
После всех времен я пошел и облажался
(Все время я ходил и облажался)
Интересно, когда я люблю меня, достаточно (Да, да, да)
Интересно, когда я люблю меня, достаточно (Да, да, да)
Интересно, когда я люблю меня достаточно
Ненавистники, которые живут в интернете (в интернете)
Живи в моей голове, надо платить за аренду
Я хорошо слушаю (слушаю)
Все эти комментарии испортили мою энергию (энергию)
Потому что я черный пояс, когда я бью себя
Но я эксперт в том, чтобы дарить любовь кому-то еще (Эксперт)
Я, я, я и я не вижу с глазу на глаз
Я, я и я (Да, да, да)
О, почему я сравниваю себя со всеми?
И я всегда держал руку на самоуничтожении
Интересно, когда я люблю меня, достаточно (Да, да, да)
Интересно, когда я люблю меня, достаточно (Да, да, да)
Почему я всегда ищу прокатиться или умереть?
Потому что мое единственное сердце, которое я буду иметь на всю жизнь
После всех времен я пошел и облажался
(Все время я ходил и облажался)
Интересно, когда я люблю меня, достаточно (Да, да, да)
Интересно, когда я люблю меня, достаточно (Да, да, да)
Интересно, когда я люблю меня достаточно
Я мой худший критик
Говорить много дерьма
Но я десять из десяти
Даже когда я забуду
Я, я, я, я (я десять из десяти, ты никогда не забудешь это)
Я мой худший критик
Говорить много дерьма
Но я десять из десяти
Даже когда я забуду
Я, Я, Я, Я (Да)
Интересно, когда я люблю меня, достаточно (Да, да, да)
Интересно, когда я люблю меня достаточно
Интересно, когда я люблю меня достаточно
(Да, да, да)
(Да, да, да)
(Да, да, да)
(Да, да, да)
Prolistat' vse eti zhurnaly Skazhi mne, kto ya dolzhen byt' Slishkom khorosh v kamuflyazhe YA ne vizhu, kto ya, ya prosto vizhu, kem ya ne yavlyayus' YA vinoven vo vsem, chto yem (kazhdyy bozhiy den') 

Chuvstvuyu sebya prestupnikom Sabotazh urovnya dzhedayev Golosa v moyey golove sostavlyayut moye okruzheniye Potomu chto ya chernyy poyas, kogda ya b'yu sebya No ya ekspert v tom, chtoby darit'

lyubov' komu-to drugomu YA, ya, ya i ya ne vizhu s glazu na glaz YA, ya i ya O, pochemu ya sravnivayu sebya so vsemi? I ya vsegda derzhal ruku na samounichtozhenii Interesno, kogda ya lyublyu menya,

dostatochno (Da, da, da) Interesno, kogda ya lyublyu menya, dostatochno (Da, da, da) Pochemu ya vsegda ishchu prokatit'sya ili umeret'? Potomu chto moye yedinstvennoye serdtse, kotoroye ya budu imet' na vsyu zhizn' Posle vsekh vremen ya poshel i oblazhalsya (Vse vremya ya khodil i oblazhalsya) Interesno, kogda ya lyublyu menya, dostatochno

(Da, da, da) Interesno, kogda ya lyublyu menya, dostatochno (Da, da, da) Interesno, kogda ya lyublyu menya dostatochno Nenavistniki, kotoryye zhivut v internete (v internete) Zhivi v moyey golove, nado platit' za arendu YA khorosho slushayu (slushayu)

Vse eti kommentarii isportili moyu energiyu (energiyu) Potomu chto ya chernyy poyas, kogda ya b'yu sebya No ya ekspert v tom, chtoby darit' lyubov' komu-to yeshche (Ekspert) YA, ya, ya i ya ne vizhu s glazu na glaz YA, ya i ya (Da, da, da)

O, pochemu ya sravnivayu sebya so vsemi? I ya vsegda derzhal ruku na samounichtozhenii Interesno, kogda ya lyublyu menya, dostatochno (Da, da, da) Interesno, kogda ya lyublyu menya, dostatochno (Da, da, da)

Pochemu ya vsegda ishchu prokatit'sya ili umeret'? Potomu chto moye yedinstvennoye serdtse, kotoroye ya budu imet' na vsyu zhizn' Posle vsekh vremen ya poshel i oblazhalsya (Vse vremya ya khodil i oblazhalsya) Interesno, kogda ya lyublyu menya, dostatochno

(Da, da, da) Interesno, kogda ya lyublyu menya, dostatochno (Da, da, da) Interesno, kogda ya lyublyu menya dostatochno YA moy khudshiy kritik Govorit' mnogo der'ma No ya desyat' iz desyati Dazhe kogda ya zabudu YA, ya, ya, ya

(ya desyat' iz desyati, ty nikogda ne zabudesh' eto) YA moy khudshiy kritik Govorit' mnogo der'ma No ya desyat' iz desyati Dazhe kogda ya zabudu YA, YA, YA, YA (Da) Interesno, kogda ya lyublyu menya, dostatochno

(Da, da, da) Interesno, kogda ya lyublyu menya dostatochno Interesno, kogda ya lyublyu menya dostatochno (Da, da, da) (Da, da, da) (Da, da, da) (Da, da, da)

Take online classes on Pianoforall Learn Piano And Keyboards – One Of The Top Piano Methods.
Get Rid Of Your Vocal ‘Break’ And Reach Higher Notes With Effortless Strength, take online classes on Singorama – Essential Guide To Singing.
Would you like to play your favorite songs with that cool ukulele sound? Learn how to play UKULELE sound online.
Amazing news, learn Killer Guitar Control Secrets with help of this online course on Guitar
Learn Comprehensive Plans To Build Your Own Xylophones, Marimbas, Vibraphones And Other Commercial Quality Percussion Instruments. Click here.

Arabic Lyrics –  I Love Me

Flippin 'من خلال كل هذه المجلات
أخبرني من المفترض أن أكون
طريقة جيدة للغاية في التمويه
لا أستطيع أن أرى ما أنا عليه ، أنا فقط أرى ما لست عليه
أنا مذنب عن كل ما آكله (كل يوم)
أشعر بأنني جناية
تخريب مستوى جدي
الأصوات في رأسي تشكل حاشيتي
لأنني حزام أسود عندما أضرب نفسي
لكني خبير في إعطاء الحب لشخص آخر
أنا ، أنا ، نفسي ، ولا أرى عينًا
نفسي وانا
أوه ، لماذا أقارن نفسي بالجميع؟
ودائما ما أصبت بإصبعي على التدمير الذاتي
أتساءل عندما أحبني يكفي (نعم ، نعم ، نعم)
أتساءل عندما أحبني يكفي (نعم ، نعم ، نعم)
لماذا أبحث دائما عن ركوب أو موت؟
لأن قلبي هو القلب الوحيد الذي سأحصل عليه مدى الحياة
بعد كل الأوقات ذهبت ومارس الجنس معها
(كل الأوقات التي ذهبت فيها واستغلتها)
أتساءل عندما أحبني يكفي (نعم ، نعم ، نعم)
أتساءل عندما أحبني يكفي (نعم ، نعم ، نعم)
أتساءل عندما أحبني يكفي
الحاقدين الذين يعيشون على الإنترنت (على الإنترنت)
العيش في رأسي ، يجب أن يدفع الإيجار
أنا أفضل طريقة للاستماع (الاستماع)
كل هذه التعليقات تضيء طاقتي (الطاقة)
لأنني حزام أسود عندما أضرب نفسي
ولكن أنا خبير في إعطاء الحب لشخص آخر (خبير)
أنا ، أنا ، نفسي ، ولا أرى عينًا
أنا وأنا (نعم ، نعم)
أوه ، لماذا أقارن نفسي بالجميع؟
ودائما ما أصبت بإصبعي على التدمير الذاتي
أتساءل عندما أحبني يكفي (نعم ، نعم ، نعم)
أتساءل عندما أحبني يكفي (نعم ، نعم ، نعم)
لماذا أبحث دائما عن ركوب أو موت؟
لأن قلبي هو القلب الوحيد الذي سأحصل عليه مدى الحياة
بعد كل الأوقات ذهبت ومارس الجنس معها
(كل الأوقات التي ذهبت فيها واستغلتها)
أتساءل عندما أحبني يكفي (نعم ، نعم ، نعم)
أتساءل عندما أحبني يكفي (نعم ، نعم ، نعم)
أتساءل عندما أحبني يكفي
أنا أسوأ ناقد لي
تحدث الكثير من القرف
لكن أنا عشرة من أصل عشرة
حتى عندما أنسى
أنا ، أنا ، أنا ، (أنا عشرة من أصل عشرة ، لا تنسى ذلك)
أنا أسوأ ناقد لي
تحدث الكثير من القرف
لكن أنا عشرة من أصل عشرة
حتى عندما أنسى
أنا ، أنا ، أنا ، (نعم)
أتساءل عندما أحبني يكفي (نعم ، نعم ، نعم)
أتساءل عندما أحبني يكفي
أتساءل عندما أحبني يكفي
(نعم نعم نعم)
(نعم نعم نعم)
(نعم نعم نعم)
(نعم نعم نعم)
Flippin 'mn khilal kl hadhih almajallat 'akhbarani min almftrd 'an 'akun tariqat jayidat lilghayat fi altamwih la 'astatie 'an 'araa ma 'ana ealayh , 'ana faqat 'araa ma last ealayh 'ana mudhnib ean kli ma akuluh (kl yawman) 'asheur bi'anani jinaya takhrib mustawaa jidiyin al'aswat fi rasi tushakil 

hashiati li'anani hizam 'aswad eindama 'adrab nafsiun lkniy khabir fi 'iieta' alhabi lishakhs akhar 'ana , 'ana , nafsi , wala 'araa eynana nafsi wa'iinaa 'awh , limadha 'aqaran nafsi bialjamie?

wadayimaan ma 'asbat bi'iisbei ealaa altadmir aldhdhatii 'atasa'al eindama 'ahabani yakfi (nem , nem , nem) 'atasa'al eindama 'ahabani yakfi (nem , nem , nem)

limadha 'abhath dayimaan ean rukub 'aw mut? li'ana qalbi hu alqalb alwahid aldhy sa'ahsil ealayh madaa alhaya baed kl al'awqat dhahabat wamaris aljins

maeaha (kl al'awqat alty dhahabat fiha waistaghalatha) 'atasa'al eindama 'ahabani yakfi (nem , nem , nem) 'atasa'al eindama 'ahabani yakfi (nem , nem , nem)

'atasa'al eindama 'ahbani yakfi alhaqidin aldhyn yaeishun ealaa al'intrnt (elaa al'iintarnat) aleaysh fi rasi , yjb 'an yadfae al'iijar 'ana 'afdal tariqatan lilaistimae

(alaistimae) kl hadhih altaeliqat tudia' taqatay (alitaqat) li'anani hizam 'aswad eindama 'adrab nafsiun walakun 'ana khabir fi 'iieta' alhabi lishakhs akhar

(khbiran) 'ana , 'ana , nafsi , wala 'araa eynana 'ana wa'ana (neumu , nem) 'awh , limadha 'aqaran nafsi bialjamie? wadayimaan ma 'asbat bi'iisbei ealaa altadmir aldhdhatii 'atasa'al eindama 'ahabani yakfi (nem , nem , nem)

'atasa'al eindama 'ahabani yakfi (nem , nem , nem) limadha 'abhath dayimaan ean rukub 'aw mut? li'ana qalbi hu alqalb alwahid aldhy sa'ahsil ealayh madaa alhaya baed kl al'awqat

dhahabat wamaris aljins maeaha (kl al'awqat alty dhahabat fiha waistaghalatha) 'atasa'al eindama 'ahabani yakfi (nem , nem , nem) 'atasa'al eindama 'ahabani yakfi (nem , nem , nem) 'atasa'al

eindama 'ahbani yakfi 'ana 'aswa naqid li tahadath alkthyr min alqarf lkn ana eshrt min 'asl eshr hataa eindama 'ansaa 'ana , 'ana , 'ana , (ana eshrt min 'asl eshrt ,

la tansaa dhlk) 'ana 'aswa naqid li tahadath alkthyr min alqarf lkn ana eshrt min 'asl eshr hataa eindama 'ansaa 'ana , 'ana , 'ana , (neam) 'atasa'al eindama

'ahabani yakfi (nem , nem , nem) 'atasa'al eindama 'ahbani yakfi 'atasa'al eindama 'ahbani yakfi (neam nem nem) (neam nem nem) (neam nem nem) (neam nem nem)

Demi Lovato – I Love Me english lyrics & translation in hindi, mandarin

Take online classes on Pianoforall Learn Piano And Keyboards – One Of The Top Piano Methods.
Get Rid Of Your Vocal ‘Break’ And Reach Higher Notes With Effortless Strength, take online classes on Singorama – Essential Guide To Singing.
Would you like to play your favorite songs with that cool ukulele sound? Learn how to play UKULELE sound online.
Amazing news, learn Killer Guitar Control Secrets with help of this online course on Guitar
Learn Comprehensive Plans To Build Your Own Xylophones, Marimbas, Vibraphones And Other Commercial Quality Percussion Instruments. Click here.

Ali Gatie What If I Told You That I Love You – Lyrics in english, hindi & more

Ali Gatie What If I Told You That I Love You – Lyrics in english, hindi, Javanese Lyrics, Hausa Lyrics, Mandarin Lyrics, Yue Lyrics, Malay Lyrics, WU Lyrics, Persian Lyrics, Egyptian Lyrics, Jin Lyrics, Iranian Lyrics, Portuguese Lyrics, Vietnamese Lyrics, Turkish Lyrics, Russian Lyrics, Arabic Lyrics and more

Ali Gatie What If I Told You That I Love You – Lyrics

TABLE OF CONTENT

  • Manderin Lyrics
  • English Lyrics
  • Hindi Lyrics
  • Javanese Lyrics, Hausa Lyrics, Malay Lyrics, Persian Lyrics, Iranian Lyrics, Portuguese Lyrics, Vietnamese Lyrics, Turkish Lyrics, Russian Lyrics, Arabic Lyrics

Song Geners:

Rock

If you are interested in getting connected with latest tech and gadgets, follow:

shop by categories
shop by categories

Take online classes on Pianoforall Learn Piano And Keyboards – One Of The Top Piano Methods.
Get Rid Of Your Vocal ‘Break’ And Reach Higher Notes With Effortless Strength, take online classes on Singorama – Essential Guide To Singing.
Would you like to play your favorite songs with that cool ukulele sound? Learn how to play UKULELE sound online.
Amazing news, learn Killer Guitar Control Secrets with help of this online course on Guitar
Learn Comprehensive Plans To Build Your Own Xylophones, Marimbas, Vibraphones And Other Commercial Quality Percussion Instruments. Click here.

English Lyrics – What If I Told You That I Love You

What if I told you that I love you?
Would you tell me that you love me back?
What if I told you that I miss you?
Would you tell me that you miss me back?

What if I told you that I need you? (Need you)
Would you tell me that you need me, yeah?
If I tell you all my feelings (feelings)
Would you believe me, yeah?

What if I told you that I lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-love you? Yeah
What if I told you that I lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-love you? Yeah
What if I told you that I need you? (Need you, need you)
Would you tell me that you need me, too?
What if I told you that I lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-love you?

Ay, when you told me that you'd love me
Was I a fool to believe in you?
When you told me I was special
Was I dumb for trusting you?
When you told me that you want me
Did you really want me?
Or was this all a joke to you? (To you, to you)
I don't wanna say, "I miss you"
If I don't know that you miss me back (oh, no, no)
I don't wanna say the wrong thing
If I do, there's no coming back

What if I told you that I need you? (Need you)
Would you tell me that you need me, yeah?
If I'd tell you all my feelings (feelings)
Would you believe me, yeah?

What if I told you that I lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-love you? (Na, na, na)
Yeah, what if I told you that I lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-love you?

I wish I told you that I loved you
Now it's too late, you have someone new
I hope he loves you like I do
Do you love the way he's treating you?

What if I told you that I love you?
Would you tell me that you love me back? (Me back)
If I told you that I miss you
Would you tell me that you miss me back? (Me back)

What if I told you that I need you?
Would you tell me that you need me, yeah?
If I tell you all my feelings
Would you believe me, yeah?

What if I told you that I lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-love you? Yeah
What if I told you that I lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-love you? Yeah
What if I told you that I need you?
Would you tell me that you need me, too?
What if I told you that I love you?
What if I told you that I

Take online classes on Pianoforall Learn Piano And Keyboards – One Of The Top Piano Methods.
Get Rid Of Your Vocal ‘Break’ And Reach Higher Notes With Effortless Strength, take online classes on Singorama – Essential Guide To Singing.
Would you like to play your favorite songs with that cool ukulele sound? Learn how to play UKULELE sound online.
Amazing news, learn Killer Guitar Control Secrets with help of this online course on Guitar
Learn Comprehensive Plans To Build Your Own Xylophones, Marimbas, Vibraphones And Other Commercial Quality Percussion Instruments. Click here.

Hindi Lyrics – व्हाट इफ आई टोंड योर आई लव यू

क्या होगा अगर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ?
क्या आप मुझे बताएंगे कि आप मुझसे प्यार करते हैं?
क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि मैं आपको याद करता हूं?
क्या आप मुझे बताएंगे कि आप मुझे याद करते हैं?

क्या होगा यदि मैंने आपसे कहा कि मुझे आपकी आवश्यकता है? (तुम्हारी जरूरत है)
क्या आप मुझे बताएंगे कि आपको मेरी ज़रूरत है, हाँ?
अगर मैं आपको अपनी सारी भावनाएँ (भावनाएँ) बताता हूँ
क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे, हाँ?

क्या होगा अगर मैंने तुमसे कहा था कि मैं लो-लो-लो-लो-लो-लो-लो-लव तुमसे कहता हूं? हाँ
क्या होगा अगर मैंने तुमसे कहा था कि मैं लो-लो-लो-लो-लो-लो-लो-लव तुमसे कहता हूं? हाँ
क्या होगा यदि मैंने आपसे कहा कि मुझे आपकी आवश्यकता है? (आप की जरूरत है, आप की जरूरत है)

क्या आप मुझे बताएंगे कि आपको मेरी भी जरूरत है?
क्या होगा अगर मैंने तुमसे कहा था कि मैं लो-लो-लो-लो-लो-लो-लो-लव तुमसे कहता हूं?
अय, जब आपने मुझसे कहा था कि आप मुझसे प्यार करेंगे
क्या मैं आप पर विश्वास करने वाला मूर्ख था?

जब आपने मुझे बताया कि मैं विशेष था
क्या मैं आप पर भरोसा करने के लिए गूंगा था?
जब आपने मुझसे कहा कि आप मुझे चाहते हैं
क्या तुम सच में मुझे चाहते थे?
या ये सब आपका मजाक था? (आप को, आप को)
मैं कहना नहीं चाहता, "मुझे तुम्हारी याद आती है"

अगर मुझे नहीं पता कि तुम मुझे याद कर रहे हो (ओह, नहीं, नहीं)
मैं गलत बात कहना नहीं चाहता
अगर मैं करता हूं, तो वापस नहीं आ रहा है
क्या होगा यदि मैंने आपसे कहा कि मुझे आपकी आवश्यकता है? (तुम्हारी जरूरत है)
क्या आप मुझे बताएंगे कि आपको मेरी ज़रूरत है, हाँ?

अगर मैं आपको अपनी सारी भावनाएँ (भावनाएँ) बताऊँ
क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे, हाँ?
क्या होगा अगर मैंने तुमसे कहा था कि मैं लो-लो-लो-लो-लो-लो-लो-लव तुमसे कहता हूं? (ना ना ना)
बेनाम: हाँ, क्या होगा अगर मैंने तुमसे कहा था कि मैं लो-लो-लो-लो-लो-लो-लो-लव तुमसे प्यार करता हूँ?

काश मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता था
अब बहुत देर हो चुकी है, आपके पास कोई नया है
मुझे आशा है कि वह तुमसे प्यार करता है जैसे मैं करता हूं
क्या आप उस तरह से प्यार करते हैं जैसे वह आपके साथ व्यवहार कर रहा है?

क्या होगा अगर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ?
क्या आप मुझे बताएंगे कि आप मुझसे प्यार करते हैं? (मैं वापस)
अगर मैंने आपसे कहा कि मैं आपको याद करता हूं
क्या आप मुझे बताएंगे कि आप मुझे याद करते हैं? (मैं वापस)

क्या होगा यदि मैंने आपसे कहा कि मुझे आपकी आवश्यकता है?
क्या आप मुझे बताएंगे कि आपको मेरी ज़रूरत है, हाँ?
अगर मैं आपको अपनी सारी भावनाएँ बताऊँ
क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे, हाँ?

क्या होगा अगर मैंने तुमसे कहा था कि मैं लो-लो-लो-लो-लो-लो-लो-लव तुमसे कहता हूं? हाँ
क्या होगा अगर मैंने तुमसे कहा था कि मैं लो-लो-लो-लो-लो-लो-लो-लव तुमसे कहता हूं? हाँ

क्या होगा यदि मैंने आपसे कहा कि मुझे आपकी आवश्यकता है?
क्या आप मुझे बताएंगे कि आपको मेरी भी जरूरत है?
क्या होगा अगर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ?
क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि मैं
kya hoga agar mainne tumase kaha ki main tumase pyaar karata hoon? kya aap mujhe bataenge ki aap mujhase pyaar karate hain? kya hoga agar mainne aapako bataaya ki main aapako yaad karata hoon? kya aap mujhe bataenge ki aap mujhe yaad karate hain?

kya hoga yadi mainne aapase kaha ki mujhe aapakee aavashyakata hai? (tumhaaree jaroorat hai) kya aap mujhe bataenge ki aapako meree zaroorat hai, haan? agar main aapako apanee saaree bhaavanaen (bhaavanaen) bataata hoon kya aap mujh par vishvaas karenge, haan?

kya hoga agar mainne tumase kaha tha ki main lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lav tumase kahata hoon? haan kya hoga agar mainne tumase kaha tha ki main lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lav tumase kahata hoon?

haan kya hoga yadi mainne aapase kaha ki mujhe aapakee aavashyakata hai? (aap kee jaroorat hai, aap kee jaroorat hai) kya aap mujhe bataenge ki aapako meree bhee jaroorat hai? kya hoga agar mainne tumase kaha tha ki main lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lav tumase kahata hoon?

ay, jab aapane mujhase kaha tha ki aap mujhase pyaar karenge kya main aap par vishvaas karane vaala moorkh tha? jab aapane mujhe bataaya ki main vishesh tha kya main aap par bharosa karane ke lie goonga tha? jab aapane mujhase kaha ki aap mujhe chaahate hain kya tum sach mein mujhe chaahate the? ya ye sab aapaka majaak tha? (aap ko, aap ko)

main kahana nahin chaahata, "mujhe tumhaaree yaad aatee hai" agar mujhe nahin pata ki tum mujhe yaad kar rahe ho (oh, nahin, nahin) main galat baat kahana nahin chaahata agar main karata hoon, to vaapas nahin aa raha hai kya hoga yadi mainne aapase kaha ki mujhe aapakee aavashyakata hai? (tumhaaree jaroorat hai)

kya aap mujhe bataenge ki aapako meree zaroorat hai, haan? agar main aapako apanee saaree bhaavanaen (bhaavanaen) bataoon kya aap mujh par vishvaas karenge, haan?

kya hoga agar mainne tumase kaha tha ki main lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lav tumase kahata hoon? (na na na) benaam: haan, kya hoga agar mainne tumase kaha tha ki main lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lav tumase pyaar karata hoon?

kaash mainne tumase kaha ki main tumase pyaar karata tha ab bahut der ho chukee hai, aapake paas koee naya hai mujhe aasha hai ki vah tumase pyaar karata hai jaise main karata hoon kya aap us tarah se pyaar karate hain jaise vah aapake saath vyavahaar kar raha hai?

kya hoga agar mainne tumase kaha ki main tumase pyaar karata hoon? kya aap mujhe bataenge ki aap mujhase pyaar karate hain? (main vaapas) agar mainne aapase kaha ki main aapako yaad karata hoon kya aap mujhe bataenge ki aap mujhe yaad karate hain? (main vaapas)

kya hoga yadi mainne aapase kaha ki mujhe aapakee aavashyakata hai? kya aap mujhe bataenge ki aapako meree zaroorat hai, haan? agar main aapako apanee saaree bhaavanaen bataoon kya aap mujh par vishvaas karenge, haan?

kya hoga agar mainne tumase kaha tha ki main lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lav tumase kahata hoon? haan kya hoga agar mainne tumase kaha tha ki main lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lav tumase kahata hoon?

haan kya hoga yadi mainne aapase kaha ki mujhe aapakee aavashyakata hai? kya aap mujhe bataenge ki aapako meree bhee jaroorat hai? kya hoga agar mainne tumase kaha ki main tumase pyaar karata hoon? kya hoga agar mainne aapako bataaya ki main

Take online classes on Pianoforall Learn Piano And Keyboards – One Of The Top Piano Methods.
Get Rid Of Your Vocal ‘Break’ And Reach Higher Notes With Effortless Strength, take online classes on Singorama – Essential Guide To Singing.
Would you like to play your favorite songs with that cool ukulele sound? Learn how to play UKULELE sound online.
Amazing news, learn Killer Guitar Control Secrets with help of this online course on Guitar
Learn Comprehensive Plans To Build Your Own Xylophones, Marimbas, Vibraphones And Other Commercial Quality Percussion Instruments. Click here.

Mandarin Lyrics  如果我告诉你我爱你怎么办

如果我告诉你我爱你怎么办?
你能告诉我你爱我回来吗?
如果我告诉你我想念你怎么办?
你能告诉我你想念我吗?
如果我告诉你我需要你怎么办? (需要你)
你能告诉我你需要我吗?
如果我告诉你我所有的感觉(感觉)
你相信我吗?
如果我告诉你我爱你,我该怎么办?是啊
如果我告诉你我爱你,我该怎么办?是啊
如果我告诉你我需要你怎么办? (需要你,需要你)
你能告诉我你也需要我吗?
如果我告诉你我爱你,我该怎么办?
恩,当你告诉我你会爱我
我是傻瓜相信你吗?
当你告诉我我很特别
我因为信任你而傻吗?
当你告诉我你想要我
你真的想要我吗
还是这都是你的玩笑? (对你,对你)
我不想说:“我想你”
如果我不知道你想念我(哦,不,不)
我不想说错话
如果我这样做,就不会再回来了
如果我告诉你我需要你怎么办? (需要你)
你能告诉我你需要我吗?
如果我告诉你我所有的感觉(感觉)
你相信我吗?
如果我告诉你我爱你,我该怎么办? (啦〜啦〜啦)
是的,如果我告诉你我爱你,我该怎么办?
我希望我告诉你我爱你
现在为时已晚,您有新朋友
我希望他像我一样爱你
你喜欢他对待你的方式吗?
如果我告诉你我爱你怎么办?
你能告诉我你爱我回来吗? (我回来)
如果我告诉你我想念你
你能告诉我你想念我吗? (我回来)
如果我告诉你我需要你怎么办?
你能告诉我你需要我吗?
如果我告诉你我所有的感受
你相信我吗?
如果我告诉你我爱你,我该怎么办?是啊
如果我告诉你我爱你,我该怎么办?是啊
如果我告诉你我需要你怎么办?
你能告诉我你也需要我吗?
如果我告诉你我爱你怎么办?
如果我告诉你我该怎么办

 
Rúguǒ wǒ gàosù nǐ wǒ ài nǐ zěnme bàn? Nǐ néng gàosù wǒ nǐ ài wǒ huílái ma? Rúguǒ wǒ gàosù nǐ wǒ xiǎngniàn nǐ zěnme bàn? Nǐ néng gàosù wǒ nǐ xiǎngniàn wǒ ma? Rúguǒ wǒ gàosù nǐ wǒ xūyào nǐ zěnme bàn? (Xūyào nǐ)

nǐ néng gàosù wǒ nǐ xūyào wǒ ma? Rúguǒ wǒ gàosù nǐ wǒ suǒyǒu de gǎnjué (gǎnjué) nǐ xiāngxìn wǒ ma? Rúguǒ wǒ gàosù nǐ wǒ ài nǐ, wǒ gāi zěnme bàn? Shì a rúguǒ wǒ gàosù nǐ wǒ ài nǐ, wǒ gāi zěnme bàn?

Shì a rúguǒ wǒ gàosù nǐ wǒ xūyào nǐ zěnme bàn? (Xūyào nǐ, xūyào nǐ) nǐ néng gàosù wǒ nǐ yě xūyào wǒ ma? Rúguǒ wǒ gàosù nǐ wǒ ài nǐ, wǒ gāi zěnme bàn?

Ēn, dāng nǐ gàosù wǒ nǐ huì ài wǒ wǒ shì shǎguā xiàng xìn nǐ ma? Dāng nǐ gàosù wǒ wǒ hěn tèbié wǒ yīn wéi xìnrèn nǐ ér shǎ ma? Dāng nǐ gàosù wǒ nǐ xiǎng yào wǒ nǐ zhēn de xiǎng yào wǒ ma háishì zhè dōu shì nǐ de wánxiào? (Duì nǐ, duì nǐ)

wǒ bùxiǎng shuō:“Wǒ xiǎng nǐ” rúguǒ wǒ bù zhīdào nǐ xiǎngniàn wǒ (ó, bù, bù) wǒ bùxiǎng shuō cuò huà rúguǒ wǒ zhèyàng zuò, jiù bù huì zài huíláile rúguǒ wǒ gàosù nǐ wǒ xūyào nǐ zěnme bàn? (Xūyào nǐ)

nǐ néng gàosù wǒ nǐ xūyào wǒ ma? Rúguǒ wǒ gàosù nǐ wǒ suǒyǒu de gǎnjué (gǎnjué) nǐ xiāngxìn wǒ ma? Rúguǒ wǒ gàosù nǐ wǒ ài nǐ, wǒ gāi zěnme bàn?

(La〜la〜la) shì de, rúguǒ wǒ gàosù nǐ wǒ ài nǐ, wǒ gāi zěnme bàn? Wǒ xīwàng wǒ gàosù nǐ wǒ ài nǐ xiànzài wéi shí yǐ wǎn, nín yǒu xīn péngyǒu wǒ xīwàng tā xiàng wǒ yīyàng ài nǐ nǐ xǐhuān tā duìdài nǐ de fāngshì ma? Rúguǒ wǒ gàosù nǐ wǒ ài nǐ zěnme bàn? Nǐ néng gàosù wǒ nǐ ài wǒ huílái ma? (Wǒ huílái)

rúguǒ wǒ gàosù nǐ wǒ xiǎngniàn nǐ nǐ néng gàosù wǒ nǐ xiǎngniàn wǒ ma? (Wǒ huílái) rúguǒ wǒ gàosù nǐ wǒ xūyào nǐ zěnme bàn? Nǐ néng gàosù wǒ nǐ xūyào wǒ ma? Rúguǒ wǒ gàosù nǐ wǒ suǒyǒu de gǎnshòu nǐ xiāngxìn wǒ ma? Rúguǒ wǒ gàosù nǐ wǒ ài nǐ, wǒ gāi zěnme bàn?

Shì a rúguǒ wǒ gàosù nǐ wǒ ài nǐ, wǒ gāi zěnme bàn? Shì a rúguǒ wǒ gàosù nǐ wǒ xūyào nǐ zěnme bàn? Nǐ néng gàosù wǒ nǐ yě xūyào wǒ ma? Rúguǒ wǒ gàosù nǐ wǒ ài nǐ zěnme bàn? Rúguǒ wǒ gàosù nǐ wǒ gāi zěnme bàn

Take online classes on Pianoforall Learn Piano And Keyboards – One Of The Top Piano Methods.
Get Rid Of Your Vocal ‘Break’ And Reach Higher Notes With Effortless Strength, take online classes on Singorama – Essential Guide To Singing.
Would you like to play your favorite songs with that cool ukulele sound? Learn how to play UKULELE sound online.
Amazing news, learn Killer Guitar Control Secrets with help of this online course on Guitar
Learn Comprehensive Plans To Build Your Own Xylophones, Marimbas, Vibraphones And Other Commercial Quality Percussion Instruments. Click here.

Javanese Lyrics – Apa Yen Aku Nuduhake Sampeyan Aku Tresno Sampeyan

Apa yen aku wis ngandhani yen aku tresna sampeyan?
Apa sampeyan ngomong yen sampeyan tresna aku bali?
Apa maneh yen dakkandhani yen aku kangen kowe?
Apa sampeyan arep ngomong yen sampeyan kantun bali?
Apa yen aku wis ngandhani yen aku butuh sampeyan? (Butuhmu)
Apa sampeyan ngomong yen sampeyan butuh aku, ya?
Yen dakkandhakake kabeh perasaanku (perasaan).
Punapa sampeyan pracaya kula, ya?
Apa maneh yen dakkandhani yen aku lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-tresna sampeyan? Ya
Apa maneh yen dakkandhani yen aku lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-tresna sampeyan? Ya
Apa yen aku wis ngandhani yen aku butuh sampeyan? (Butuhmu, butuhmu)
Apa sampeyan uga ujar yen sampeyan butuh aku uga?
Apa maneh yen dakkandhani yen aku lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-tresna sampeyan?
Ya, nalika sampeyan ngandhani yen sampeyan tresna karo aku
Apa aku iki apus-apus percaya aku?
Nalika sampeyan ngandhani aku khusus
Apa aku ora biso dipercaya?
Nalika sampeyan ngandhani yen sampeyan pengin aku
Apa sampeyan pengin aku?
Utawa iki kabeh guyon sampeyan? (Kanggo sampeyan, sampeyan)
Aku ora arep ngomong, "aku kangen kamu"
Yen aku ora ngerti manawa kowe kantun aku (oh, ora, ora)
Aku ora pengin ujar salah
Yen aku, ora ana sing teka maneh
Apa yen aku wis ngandhani yen aku butuh sampeyan? (Butuhmu)
Apa sampeyan ngomong yen sampeyan butuh aku, ya?
Yen dakkandhakake kabeh perasaanku (perasaan).
Punapa sampeyan pracaya kula, ya?
Apa maneh yen dakkandhani yen aku lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-tresna sampeyan? (Na, na, na)
Ya, apa yen dakkandhani yen aku lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-tresna sampeyan?
Muga-muga sampeyan ngandhani yen aku tresna sampeyan
Saiki wis kasep, sampeyan duwe wong sing anyar
Muga-muga dheweke tresna sampeyan kaya ngene
Apa sampeyan seneng karo cara ngrawat sampeyan?
Apa yen aku wis ngandhani yen aku tresna sampeyan?
Apa sampeyan ngomong yen sampeyan tresna aku bali? (Aku maneh)
Yen dakkandhani yen aku kangen kowe
Apa sampeyan arep ngomong yen sampeyan kantun bali? (Aku maneh)
Apa yen aku wis ngandhani yen aku butuh sampeyan?
Apa sampeyan ngomong yen sampeyan butuh aku, ya?
Yen dakkandhakake kabeh perasaanku
Punapa sampeyan pracaya kula, ya?
Apa maneh yen dakkandhani yen aku lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-tresna sampeyan? Ya
Apa maneh yen dakkandhani yen aku lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-tresna sampeyan? Ya
Apa yen aku wis ngandhani yen aku butuh sampeyan?
Apa sampeyan uga ujar yen sampeyan butuh aku uga?
Apa yen aku wis ngandhani yen aku tresna sampeyan?
Apa maneh yen dakkandhakake yen aku

Take online classes on Pianoforall Learn Piano And Keyboards – One Of The Top Piano Methods.
Get Rid Of Your Vocal ‘Break’ And Reach Higher Notes With Effortless Strength, take online classes on Singorama – Essential Guide To Singing.
Would you like to play your favorite songs with that cool ukulele sound? Learn how to play UKULELE sound online.
Amazing news, learn Killer Guitar Control Secrets with help of this online course on Guitar
Learn Comprehensive Plans To Build Your Own Xylophones, Marimbas, Vibraphones And Other Commercial Quality Percussion Instruments. Click here.

Hausa Lyrics – Idan Nace Naji Na Sonka

Idan na fada muku ina son ku?
Za ku iya gaya mani cewa kuna ƙaunata?
Wai idan nace muku ina sonki ne?
Za ku iya gaya mani cewa kun batar da ni?
Wai idan nace muku ina bukatar ku ne? (Bukatar ka)
Za ku iya gaya mani cewa kuna buƙatar ni, yeah?
Idan na fada maku duk wata ji na (ji)
Shin zaka yarda dani?
Me zai faru idan na gaya muku cewa ni lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo? Ee
Me zai faru idan na gaya muku cewa ni lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo? Ee
Wai idan nace muku ina bukatar ku ne? (Buƙatar ku, da bukatar ku)
Za ku iya gaya mani cewa kuna buƙatar ni, kuma?
Me zai faru idan na gaya muku cewa ni lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo?
Ay, lokacin da kuka gaya mani cewa kuna ƙaunata
Na kasance wawa ne in yi imani da kai?
Lokacin da kuka fada min na kasance na musamman
Na yi magana ne don na amince da kai?
Lokacin da kuka fada min kuna so na
Shin da gaske kuka so ni?
Ko duk wannan abin farin ciki ne a gare ku? (A gare ku, a gare ku)
I dont wanna say, "i miss u"
Idan ban san cewa ka sake ni ba (oh, a'a, a'a)
Bana so in faɗi abin da ba daidai ba
Idan na yi, babu dawowa
Wai idan nace muku ina bukatar ku ne? (Bukatar ka)
Za ku iya gaya mani cewa kuna buƙatar ni, yeah?
Idan zan fada muku dukkan abinda nake ji (ji na)
Shin zaka yarda dani?
Me zai faru idan na gaya muku cewa ni lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo? (Na, na, na)
Ee, me zai faru idan na gaya muku cewa ni lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-son ku ne?
Ina fata na fada muku cewa ina son ku
Yanzu ya yi latti, kuna da wani sabo
Ina fatan yana son ku kamar ina so
Shin kuna son hanyar da yake bi da ku?
Idan na fada muku ina son ku?
Za ku iya gaya mani cewa kuna ƙaunata? (Ni dawo)
Idan nace muku ina sonku
Za ku iya gaya mani cewa kun batar da ni? (Ni dawo)
Wai idan nace muku ina bukatar ku ne?
Za ku iya gaya mani cewa kuna buƙatar ni, yeah?
Idan na fada muku dukkan raina
Shin zaka yarda dani?
Me zai faru idan na gaya muku cewa ni lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo? Ee
Me zai faru idan na gaya muku cewa ni lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo? Ee
Wai idan nace muku ina bukatar ku ne?
Za ku iya gaya mani cewa kuna buƙatar ni, kuma?
Wai idan nace muku ina son ku ne?
Me idan na fada muku cewa ni

Take online classes on Pianoforall Learn Piano And Keyboards – One Of The Top Piano Methods.
Get Rid Of Your Vocal ‘Break’ And Reach Higher Notes With Effortless Strength, take online classes on Singorama – Essential Guide To Singing.
Would you like to play your favorite songs with that cool ukulele sound? Learn how to play UKULELE sound online.
Amazing news, learn Killer Guitar Control Secrets with help of this online course on Guitar
Learn Comprehensive Plans To Build Your Own Xylophones, Marimbas, Vibraphones And Other Commercial Quality Percussion Instruments. Click here.

Malay Lyrics – Bagaimana Jika Saya Memberitahu Anda Bahawa Saya Suka Kamu

Bagaimana jika saya memberitahu anda bahawa saya sayang anda?
Adakah anda akan memberitahu saya bahawa anda mencintai saya?
Bagaimana jika saya memberitahu anda bahawa saya merindui anda?
Adakah anda akan memberitahu saya bahawa anda merindui saya?
Bagaimana jika saya memberitahu anda bahawa saya memerlukan anda? (Memerlukan anda)
Adakah anda memberitahu saya bahawa anda memerlukan saya, ya?
Jika saya memberitahu anda semua perasaan saya (perasaan)
Adakah anda percaya saya, ya?
Bagaimana jika saya memberitahu anda bahawa saya lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-cinta anda? Yeah
Bagaimana jika saya memberitahu anda bahawa saya lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-cinta anda? Yeah
Bagaimana jika saya memberitahu anda bahawa saya memerlukan anda? (Perlu anda perlukan)
Adakah anda akan memberitahu saya bahawa anda memerlukan saya juga?
Bagaimana jika saya memberitahu anda bahawa saya lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-cinta anda?
Ayah, apabila anda memberitahu saya bahawa anda akan mengasihi saya
Adakah saya bodoh untuk mempercayai anda?
Apabila anda memberitahu saya saya istimewa
Adakah saya bodoh kerana mempercayai anda?
Apabila anda memberitahu saya bahawa anda mahu saya
Adakah anda benar-benar mahukan saya?
Atau adakah ini semua jenaka kepada anda? (Kepada anda, kepada anda)
Saya tidak mahu berkata, "Saya merindui awak"
Jika saya tidak tahu bahawa anda merindui saya (oh, tidak, tidak)
Saya tidak mahu mengatakan perkara yang salah
Sekiranya saya lakukan, tidak akan datang kembali
Bagaimana jika saya memberitahu anda bahawa saya memerlukan anda? (Memerlukan anda)
Adakah anda memberitahu saya bahawa anda memerlukan saya, ya?
Sekiranya saya memberitahu anda semua perasaan saya (perasaan)
Adakah anda percaya saya, ya?
Bagaimana jika saya memberitahu anda bahawa saya lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-cinta anda? (Na na na)
Ya, bagaimana jika saya memberitahu anda bahawa saya lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-cinta anda?
Saya harap saya memberitahu anda bahawa saya menyayangi anda
Kini sudah terlambat, anda mempunyai seseorang yang baru
Saya harap dia suka anda seperti saya
Adakah anda suka dengan cara dia memperlakukan anda?
Bagaimana jika saya memberitahu anda bahawa saya sayang anda?
Adakah anda akan memberitahu saya bahawa anda mencintai saya? (Saya kembali)
Jika saya memberitahu anda bahawa saya merindui anda
Adakah anda akan memberitahu saya bahawa anda merindui saya? (Saya kembali)
Bagaimana jika saya memberitahu anda bahawa saya memerlukan anda?
Adakah anda memberitahu saya bahawa anda memerlukan saya, ya?
Jika saya memberitahu anda semua perasaan saya
Adakah anda percaya saya, ya?
Bagaimana jika saya memberitahu anda bahawa saya lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-cinta anda? Yeah
Bagaimana jika saya memberitahu anda bahawa saya lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-cinta anda? Yeah
Bagaimana jika saya memberitahu anda bahawa saya memerlukan anda?
Adakah anda akan memberitahu saya bahawa anda memerlukan saya juga?
Bagaimana jika saya memberitahu anda bahawa saya sayang anda?
Bagaimana jika saya memberitahu anda bahawa saya

Take online classes on Pianoforall Learn Piano And Keyboards – One Of The Top Piano Methods.
Get Rid Of Your Vocal ‘Break’ And Reach Higher Notes With Effortless Strength, take online classes on Singorama – Essential Guide To Singing.
Would you like to play your favorite songs with that cool ukulele sound? Learn how to play UKULELE sound online.
Amazing news, learn Killer Guitar Control Secrets with help of this online course on Guitar
Learn Comprehensive Plans To Build Your Own Xylophones, Marimbas, Vibraphones And Other Commercial Quality Percussion Instruments. Click here.

Persian Lyrics متن ترانه – چه می شود اگر من به تو گفتم كه تو را دوست دارم

چه می شود اگر من به شما بگویم که من شما را دوست دارم؟
آیا به من می گفتی که مرا دوست داری؟
چه می شود اگر من به شما بگویم دلم برایت تنگ شده است؟
آیا به من می گویی دلم برای من تنگ شده است؟
چه می شود اگر به شما بگویم به شما احتیاج دارم؟ (به تو احتیاج دارم)
آیا به من می گفتی که به من احتیاج داری؟
اگر تمام احساسات (احساسات) خود را به شما بگویم
آیا شما به من اعتقاد دارید ، بله؟
چه می شود اگر من به شما بگویم که من lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo را دوست دارم؟ بله
چه می شود اگر من به شما بگویم که من lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo را دوست دارم؟ بله
چه می شود اگر به شما بگویم به شما احتیاج دارم؟ (به تو احتیاج دارم ، به تو احتیاج دارم)
آیا به من می گفتی که به من احتیاج داری؟
چه می شود اگر من به شما بگویم که lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo شما را دوست دارم؟
ای ، وقتی به من گفتی که من را دوست داری
آیا احمق بودم که به شما اعتقاد داشته باشم؟
وقتی به من گفتی ویژه هستم
آیا من برای اعتماد به تو لال شده ام؟
وقتی به من گفتی که مرا می خواهی
آیا واقعاً من را می خواستی؟
یا این همه شوخی برای شما بود؟ (به تو ، به تو)
نمی خواهم بگویم "دلم برایت تنگ شده"
اگر من نمی دانم که شما برای من تنگ شده (اوه ، نه ، نه)
من نمی خواهم حرف اشتباهی را بگویم
اگر این کار را انجام دهم ، دیگر نمی توان برگشت
چه می شود اگر به شما بگویم به شما احتیاج دارم؟ (به تو احتیاج دارم)
آیا به من می گفتی که به من احتیاج داری؟
اگر تمام احساسات (احساسات) خود را به شما بگویم
آیا شما به من اعتقاد دارید ، بله؟
چه می شود اگر من به شما بگویم که من lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo را دوست دارم؟ (Na na na)
بله ، چه می شود اگر به شما بگویم که من عاشق تو هستم؟
کاش به شما می گفتم که دوستت دارم
حالا خیلی دیر شده ، شما شخص جدیدی دارید
امیدوارم او مثل شما دوست داشته باشد
آیا عاشق شیوه درمان او هستید؟
چه می شود اگر من به شما بگویم که من شما را دوست دارم؟
آیا به من می گفتی که مرا دوست داری؟ (من برگشتم)
اگر به شما گفتم دلم برایتان تنگ شده است
آیا به من می گویی دلم برای من تنگ شده است؟ (من برگشتم)
چه می شود اگر به شما بگویم به شما احتیاج دارم؟
آیا به من می گفتی که به من احتیاج داری ، آره؟
اگر تمام احساساتم را به شما بگویم
آیا شما به من اعتقاد دارید ، بله؟
چه می شود اگر من به شما بگویم که lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo شما را دوست دارم؟ بله
چه می شود اگر من به شما بگویم که من lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo را دوست دارم؟ بله
چه می شود اگر به شما بگویم به شما احتیاج دارم؟
آیا به من می گفتی که به من احتیاج داری؟
چه می شود اگر من به شما بگویم که من شما را دوست دارم؟
چه می شود اگر من به شما بگویم که من

Take online classes on Pianoforall Learn Piano And Keyboards – One Of The Top Piano Methods.
Get Rid Of Your Vocal ‘Break’ And Reach Higher Notes With Effortless Strength, take online classes on Singorama – Essential Guide To Singing.
Would you like to play your favorite songs with that cool ukulele sound? Learn how to play UKULELE sound online.
Amazing news, learn Killer Guitar Control Secrets with help of this online course on Guitar
Learn Comprehensive Plans To Build Your Own Xylophones, Marimbas, Vibraphones And Other Commercial Quality Percussion Instruments. Click here.

Portuguese Lyrics Lyrics – E se eu te dissesse que te amo

E se eu te disser que te amo?
Você me diria que me ama de volta?
E se eu te disser que sinto sua falta?
Você me diria que sente minha falta de volta?
E se eu te disser que preciso de você? (Preciso de você)
Você me diria que precisa de mim, sim?
Se eu te contar todos os meus sentimentos (sentimentos)
Você acreditaria em mim, sim?
E se eu te disser que te amo? Sim
E se eu te disser que te amo? Sim
E se eu te disser que preciso de você? (Preciso de você, preciso de você)
Você me diria que também precisa de mim?
E se eu te disser que te amo?
Ay, quando você me disse que me amaria
Fui tolo em acreditar em você?
Quando você me disse que eu era especial
Eu fui burro por confiar em você?
Quando você me disse que me quer
Você realmente me queria?
Ou isso tudo foi uma piada para você? (Para você, para você)
Eu não quero dizer "sinto sua falta"
Se eu não sei que você sente minha falta (oh, não, não)
Eu não quero dizer a coisa errada
Se eu fizer, não há volta
E se eu te disser que preciso de você? (Preciso de você)
Você me diria que precisa de mim, sim?
Se eu te dissesse todos os meus sentimentos (sentimentos)
Você acreditaria em mim, sim?
E se eu te disser que eu te amo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo (Na na na)
Sim, e se eu te disser que te amo-lo-lo-lo-lo-lo-lo
Eu gostaria de lhe dizer que te amava
Agora é tarde demais, você tem alguém novo
Espero que ele te ame como eu
Você ama o jeito que ele está te tratando?
E se eu te disser que te amo?
Você me diria que me ama de volta? (Eu de volta)
Se eu te disser que sinto sua falta
Você me diria que sente minha falta de volta? (Eu de volta)
E se eu te disser que preciso de você?
Você me diria que precisa de mim, sim?
Se eu contar todos os meus sentimentos
Você acreditaria em mim, sim?
E se eu te disser que te amo? Sim
E se eu te disser que te amo? Sim
E se eu te disser que preciso de você?
Você me diria que também precisa de mim?
E se eu te disser que te amo?
E se eu te disser que eu

Take online classes on Pianoforall Learn Piano And Keyboards – One Of The Top Piano Methods.
Get Rid Of Your Vocal ‘Break’ And Reach Higher Notes With Effortless Strength, take online classes on Singorama – Essential Guide To Singing.
Would you like to play your favorite songs with that cool ukulele sound? Learn how to play UKULELE sound online.
Amazing news, learn Killer Guitar Control Secrets with help of this online course on Guitar
Learn Comprehensive Plans To Build Your Own Xylophones, Marimbas, Vibraphones And Other Commercial Quality Percussion Instruments. Click here.

Vietnamese Lyrics Lời bài hát – Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với bạn rằng tôi yêu bạn

Nếu tôi nói với bạn rằng tôi yêu bạn thì sao?
Bạn sẽ nói với tôi rằng bạn yêu tôi trở lại?
Nếu tôi nói với bạn rằng tôi nhớ bạn thì sao?
Bạn sẽ nói với tôi rằng bạn nhớ tôi trở lại?
Nếu tôi nói với bạn rằng tôi cần bạn thì sao? (Cần bạn)
Bạn sẽ nói với tôi rằng bạn cần tôi, yeah?
Nếu tôi nói với bạn tất cả cảm xúc của tôi (cảm xúc)
Bạn có tin tôi không
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với bạn rằng tôi lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-yêu bạn? Vâng
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với bạn rằng tôi lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-yêu bạn? Vâng
Nếu tôi nói với bạn rằng tôi cần bạn thì sao? (Cần bạn, cần bạn)
Bạn sẽ nói với tôi rằng bạn cũng cần tôi?
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với bạn rằng tôi lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-yêu bạn?
Ay, khi bạn nói với tôi rằng bạn yêu tôi
Tôi có phải là một kẻ ngốc để tin vào bạn?
Khi bạn nói với tôi, tôi thật đặc biệt
Có phải tôi đã câm vì tin tưởng bạn?
Khi bạn nói với tôi rằng bạn muốn tôi
Bạn có thực sự muốn tôi?
Hay đây chỉ là một trò đùa với bạn? (Với bạn, với bạn)
Tôi không muốn nói, "Tôi nhớ bạn"
Nếu tôi không biết rằng bạn nhớ tôi trở lại (oh, không, không)
Tôi không muốn nói sai
Nếu tôi làm, sẽ không quay trở lại
Nếu tôi nói với bạn rằng tôi cần bạn thì sao? (Cần bạn)
Bạn sẽ nói với tôi rằng bạn cần tôi, yeah?
Nếu tôi nói với bạn tất cả cảm xúc của tôi (cảm xúc)
Bạn có tin tôi không
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với bạn rằng tôi lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-yêu bạn? (Na, na, na)
Vâng, nếu tôi nói với bạn rằng tôi lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-yêu bạn thì sao?
Tôi ước tôi nói với bạn rằng tôi yêu bạn
Bây giờ đã quá muộn, bạn có người mới
Tôi hy vọng anh ấy yêu bạn như tôi
Bạn có thích cách anh ấy đối xử với bạn?
Nếu tôi nói với bạn rằng tôi yêu bạn thì sao?
Bạn sẽ nói với tôi rằng bạn yêu tôi trở lại? (Tôi trở lại)
Nếu tôi nói với bạn rằng tôi nhớ bạn
Bạn sẽ nói với tôi rằng bạn nhớ tôi trở lại? (Tôi trở lại)
Nếu tôi nói với bạn rằng tôi cần bạn thì sao?
Bạn sẽ nói với tôi rằng bạn cần tôi, yeah?
Nếu tôi nói với bạn tất cả cảm xúc của tôi
Bạn có tin tôi không
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với bạn rằng tôi lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-yêu bạn? Vâng
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với bạn rằng tôi lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-yêu bạn? Vâng
Nếu tôi nói với bạn rằng tôi cần bạn thì sao?
Bạn sẽ nói với tôi rằng bạn cũng cần tôi?
Nếu tôi nói với bạn rằng tôi yêu bạn thì sao?
Nếu tôi nói với bạn rằng tôi

Take online classes on Pianoforall Learn Piano And Keyboards – One Of The Top Piano Methods.
Get Rid Of Your Vocal ‘Break’ And Reach Higher Notes With Effortless Strength, take online classes on Singorama – Essential Guide To Singing.
Would you like to play your favorite songs with that cool ukulele sound? Learn how to play UKULELE sound online.
Amazing news, learn Killer Guitar Control Secrets with help of this online course on Guitar
Learn Comprehensive Plans To Build Your Own Xylophones, Marimbas, Vibraphones And Other Commercial Quality Percussion Instruments. Click here.

Turkish Lyrics Şarkı Sözleri – Seni Sevdiğimi Söylesem

Seni sevdiğimi söylersem ne olur?
Beni sevdiğini söyler misin?
Seni özlediğimi söylersem ne olur?
Beni özlediğini söyler misin?
Ya sana ihtiyacım olduğunu söylersem? (Sana ihtiyacım var)
Bana ihtiyacın olduğunu söyler misin, evet?
Sana bütün hislerimi (hislerimi) söylesem
Bana inanır mısın, evet?
Ya seni lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-sevdiğimi söyleseydim? Evet
Ya seni lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-sevdiğimi söyleseydim? Evet
Ya sana ihtiyacım olduğunu söylersem? (Sana ihtiyacım var, sana ihtiyacım var)
Bana da ihtiyacın olduğunu söyler misin?
Ya seni lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-love'yu sevdiğimi söyleseydim?
Ay, bana beni seveceğini söylediğinde
Sana inanacak bir aptal mıydım?
Bana özel olduğumu söylediğinde
Sana güvenmek için aptal mıydım?
Beni istediğini söylediğinde
Beni gerçekten istedin mi
Yoksa bu senin için bir şaka mıydı? (Sana, sana)
"Seni özledim" demek istemiyorum
Beni özlediğini bilmiyorsam (oh, hayır, hayır)
Yanlış bir şey söylemek istemiyorum
Eğer yaparsam, geri dönüş yok
Ya sana ihtiyacım olduğunu söylersem? (Sana ihtiyacım var)
Bana ihtiyacın olduğunu söyler misin, evet?
Bütün hislerimi (hislerimi) söyleseydim
Bana inanır mısın, evet?
Ya seni lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-sevdiğimi söyleseydim? (Na na na)
Evet, ya seni lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-so
Keşke seni sevdiğimi söylemiş olsaydım
Şimdi çok geç, yeni birisinin var
Umarım seni benim gibi seviyor
Sana nasıl davrandığını seviyor musun?
Seni sevdiğimi söylersem ne olur?
Beni sevdiğini söyler misin? (Ben döndüm)
Sana özlediğimi söylersem
Beni özlediğini söyler misin? (Ben döndüm)
Ya sana ihtiyacım olduğunu söylersem?
Bana ihtiyacın olduğunu söyler misin, evet?
Sana tüm hislerimi söylesem
Bana inanır mısın, evet?
Ya seni lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-love'yu sevdiğimi söyleseydim? Evet
Ya seni lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-sevdiğimi söyleseydim? Evet
Ya sana ihtiyacım olduğunu söylersem?
Bana da ihtiyacın olduğunu söyler misin?
Seni sevdiğimi söylersem ne olur?
Ya sana söylediğimi söylersem

Take online classes on Pianoforall Learn Piano And Keyboards – One Of The Top Piano Methods.
Get Rid Of Your Vocal ‘Break’ And Reach Higher Notes With Effortless Strength, take online classes on Singorama – Essential Guide To Singing.
Would you like to play your favorite songs with that cool ukulele sound? Learn how to play UKULELE sound online.
Amazing news, learn Killer Guitar Control Secrets with help of this online course on Guitar
Learn Comprehensive Plans To Build Your Own Xylophones, Marimbas, Vibraphones And Other Commercial Quality Percussion Instruments. Click here.

Russian Lyrics Тексты песен – Что если я скажу тебе, что люблю тебя

Что если я скажу, что люблю тебя?
Ты бы сказал мне, что любишь меня обратно?
Что если я скажу, что скучаю по тебе?
Ты бы сказал мне, что скучаешь по мне в ответ?
Что если я скажу тебе, что ты мне нужен? (Нуждаюсь в тебе)
Ты бы сказал мне, что я тебе нужен, да?
Если я расскажу вам все мои чувства (чувства)
Ты мне поверишь, да?
Что, если я скажу вам, что я вас люблю? Да
Что если я скажу вам, что я вас люблю? Да
Что если я скажу тебе, что ты мне нужен? (Нужен ты, нужен ты)
Ты бы сказал мне, что я тебе тоже нужен?
Что если я скажу вам, что я вас люблю?
Да, когда ты сказал мне, что любишь меня
Был ли я дурак, чтобы верить в тебя?
Когда ты сказал мне, что я особенный
Был ли я глуп, чтобы доверять тебе?
Когда ты сказал мне, что ты хочешь меня
Ты действительно хотел меня?
Или это все было для тебя шуткой? (Тебе, тебе)
Я не хочу сказать "Я скучаю по тебе"
Если я не знаю, что ты скучаешь по мне назад (о, нет, нет)
Я не хочу сказать что-то не то
Если я это сделаю, я не вернусь
Что если я скажу тебе, что ты мне нужен? (Нуждаюсь в тебе)
Ты бы сказал мне, что я тебе нужен, да?
Если бы я рассказал вам все свои чувства (чувства)
Ты мне поверишь, да?
Что, если я скажу вам, что я вас люблю? (На на на)
Да, что если я скажу тебе, что я люблю тебя?
Я хотел бы сказать вам, что я любил тебя
Сейчас уже поздно, у тебя есть кто-то новый
Я надеюсь, что он любит тебя, как и я
Тебе нравится, как он относится к тебе?
Что если я скажу, что люблю тебя?
Ты бы сказал мне, что любишь меня обратно? (Я вернулся)
Если бы я сказал вам, что я скучаю по тебе
Ты бы сказал мне, что скучаешь по мне в ответ? (Я вернулся)
Что если я скажу тебе, что ты мне нужен?
Ты бы сказал мне, что я тебе нужен, да?
Если я расскажу вам все свои чувства
Ты мне поверишь, да?
Что, если я скажу вам, что я вас люблю? Да
Что если я скажу вам, что я вас люблю? Да
Что если я скажу тебе, что ты мне нужен?
Ты бы сказал мне, что я тебе тоже нужен?
Что если я скажу, что люблю тебя?
Что если я скажу вам, что я

Take online classes on Pianoforall Learn Piano And Keyboards – One Of The Top Piano Methods.
Get Rid Of Your Vocal ‘Break’ And Reach Higher Notes With Effortless Strength, take online classes on Singorama – Essential Guide To Singing.
Would you like to play your favorite songs with that cool ukulele sound? Learn how to play UKULELE sound online.
Amazing news, learn Killer Guitar Control Secrets with help of this online course on Guitar
Learn Comprehensive Plans To Build Your Own Xylophones, Marimbas, Vibraphones And Other Commercial Quality Percussion Instruments. Click here.

Arabic Lyrics كلمات – ماذا لو أخبرتك أنني أحبك

ماذا لو أخبرتك أنني أحبك؟
هل تقول لي أنك تحبني مرة أخرى؟
ماذا لو أخبرتك أنني أفتقدك؟
هل ستقول لي أنك تفتقدني مرة أخرى؟
ماذا لو أخبرتك أنني بحاجة إليك؟ (احتاجك)
هلا أخبرتني أنك بحاجة لي؟
إذا قلت لك كل مشاعري (مشاعري)
هل تصدقني ، نعم؟
ماذا لو اخبرتك اني احبك - لو - لو - لو - لو - لو - لو - لو - احبك؟ بلى
ماذا لو اخبرتك اني احبك - لو - لو - لو - لو - لو - لو - لو - احبك؟ بلى
ماذا لو أخبرتك أنني بحاجة إليك؟ (أحتاجك ، أحتاجك)
هلا أخبرتني أنك بحاجة لي أيضا؟
ماذا لو اخبرتك اني احبك - لو - لو - لو - لو - لو - لو - لو - احبك؟
آه ، عندما أخبرتني أنك ستحبني
هل كنت أحمق لأؤمن بك؟
عندما أخبرتني أنني مميزة
هل كنت غبية لأثق بك؟
عندما أخبرتني أنك تريدني
هل تريدني حقًا؟
أم كان كل هذا مزحة لك؟ (لك أنت)
لا اريد ان اقول "اشتقت لك"
إذا لم أكن أعلم أنك تفتقدني (لا ، لا)
لا أريد أن أقول الشيء الخاطئ
إذا فعلت ذلك ، فلن يكون هناك عودة
ماذا لو أخبرتك أنني بحاجة إليك؟ (احتاجك)
هلا أخبرتني أنك بحاجة لي؟
إذا قلت لك كل مشاعري (مشاعري)
هل تصدقني ، نعم؟
ماذا لو اخبرتك اني احبك - لو - لو - لو - لو - لو - لو - لو - احبك؟ (نا ، نا ، نا)
نعم ، ماذا لو أخبرتك أني أحبك؟
أتمنى أن أقول لك أنني أحبك
الآن فات الأوان ، لديك شخص جديد
أتمنى أن يحبك مثلما أحب
هل تحب الطريقة التي يعاملك بها؟
ماذا لو أخبرتك أنني أحبك؟
هل تقول لي أنك تحبني مرة أخرى؟ (عدت)
إذا أخبرتك أنني أفتقدك
هلا أخبرتني أنك تفتقدني؟ (عدت)
ماذا لو أخبرتك أنني بحاجة إليك؟
هلا أخبرتني أنك بحاجة لي؟
إذا قلت لك كل مشاعري
هل تصدقني ، نعم؟
ماذا لو أخبرتك أني أحبك؟ بلى
ماذا لو اخبرتك اني احبك - لو - لو - لو - لو - لو - لو - لو - احبك؟ بلى
ماذا لو أخبرتك أنني بحاجة إليك؟
هلا أخبرتني أنك بحاجة لي أيضا؟
ماذا لو أخبرتك أنني أحبك؟
ماذا لو أخبرتك أنني

Take online classes on Pianoforall Learn Piano And Keyboards – One Of The Top Piano Methods.
Get Rid Of Your Vocal ‘Break’ And Reach Higher Notes With Effortless Strength, take online classes on Singorama – Essential Guide To Singing.
Would you like to play your favorite songs with that cool ukulele sound? Learn how to play UKULELE sound online.
Amazing news, learn Killer Guitar Control Secrets with help of this online course on Guitar
Learn Comprehensive Plans To Build Your Own Xylophones, Marimbas, Vibraphones And Other Commercial Quality Percussion Instruments. Click here.