Demi Lovato – I Love Me english lyrics & translation in hindi, mandarin

Demi Lovato – I Love Me english lyrics & translation in hindi, mandarin

https://youtu.be/vImvzQCb0o8
Demi Lovato – I Love Me english lyrics & translation in hindi, mandarin

TABLE OF CONTENT

  • Mandarin Lyrics
  • English Lyrics
  • Hindi Lyrics
  • Javanese Lyrics, Hausa Lyrics, Malay Lyrics, Persian Lyrics, Portuguese Lyrics, Vietnamese Lyrics, Turkish Lyrics, Russian Lyrics, Arabic Lyrics

Song Geners:

Rock

If you are interested in getting connected with latest tech and gadgets, follow:

shop by categories
shop by categories
international lyric
international lyric

English

Singers:

Demi Lovato

Songwriters:

Warren Felder / Sean Douglas / Jennifer Decilveo / Anne-marie Rose Nicholson / Keith Roger Sorrells

Take online classes on Pianoforall Learn Piano And Keyboards – One Of The Top Piano Methods.
Get Rid Of Your Vocal ‘Break’ And Reach Higher Notes With Effortless Strength, take online classes on Singorama – Essential Guide To Singing.
Would you like to play your favorite songs with that cool ukulele sound? Learn how to play UKULELE sound online.
Amazing news, learn Killer Guitar Control Secrets with help of this online course on Guitar
Learn Comprehensive Plans To Build Your Own Xylophones, Marimbas, Vibraphones And Other Commercial Quality Percussion Instruments. Click here.

English Lyrics –  I Love Me

Flippin' through all these magazines
Tellin' me who I'm supposed to be
Way too good at camouflage
Can't see what I am, I just see what I'm not
I'm guilty 'bout everything that I eat (Every single day)
Feelin' myself is a felony
Jedi level sabotage
Voices in my head make up my entourage
'Cause I'm a black belt when I'm beating up on myself
But I'm an expert at giving love to somebody else
I, me, myself and I don't see eye to eye
Me, myself and I
Oh, why do I compare myself to everyone?
And I always got my finger on the self-destruct
I wonder when I love me is enough (Yeah, yeah, yeah)
I wonder when I love me is enough (Yeah, yeah, yeah)
Why am I always looking for a ride or die?
'Cause mine's the only heart I'm gonna have for life
After all the times I went and fucked it up
(All the times I went and fucked it up)
I wonder when I love me is enough (Yeah, yeah, yeah)
I wonder when I love me is enough (Yeah, yeah, yeah)
I wonder when I love me is enough
Haters that live on the internet (On the internet)
Live in my head, should be paying rent
I'm way to good at listening (Listening)
All these comments fucking up my energy (Energy)
'Cause I'm a black belt when I'm beating up on myself
But I'm an expert at giving love to somebody else (Expert)
I, me, myself and I don't see eye to eye
Me, myself and I (Yeah, yeah, yeah)
Oh, why do I compare myself to everyone?
And I always got my finger on the self-destruct
I wonder when I love me is enough (Yeah, yeah, yeah)
I wonder when I love me is enough (Yeah, yeah, yeah)
Why am I always looking for a ride or die?
'Cause mine's the only heart I'm gonna have for life
After all the times I went and fucked it up
(All the times I went and fucked it up)
I wonder when I love me is enough (Yeah, yeah, yeah)
I wonder when I love me is enough (Yeah, yeah, yeah)
I wonder when I love me is enough
I'm my own worst critic
Talk a whole lot of shit
But I'm a ten out of ten
Even when I forget
I, I, I, I (I'm a ten out of ten, don't you ever forget it)
I'm my own worst critic
Talk a whole lot of shit
But I'm a ten out of ten
Even when I forget
I, I, I, I (Yeah)
I wonder when I love me is enough (Yeah, yeah, yeah)
I wonder when I love me is enough
I wonder when I love me is enough

(Yeah, yeah, yeah)
(Yeah, yeah, yeah)
(Yeah, yeah, yeah)
(Yeah, yeah, yeah)

Take online classes on Pianoforall Learn Piano And Keyboards – One Of The Top Piano Methods.
Get Rid Of Your Vocal ‘Break’ And Reach Higher Notes With Effortless Strength, take online classes on Singorama – Essential Guide To Singing.
Would you like to play your favorite songs with that cool ukulele sound? Learn how to play UKULELE sound online.
Amazing news, learn Killer Guitar Control Secrets with help of this online course on Guitar
Learn Comprehensive Plans To Build Your Own Xylophones, Marimbas, Vibraphones And Other Commercial Quality Percussion Instruments. Click here.

Mandarin Lyrics –  I Love Me

翻阅所有这些杂志
告诉我我应该是谁
伪装太好了
看不到我是什么,我只是看到我不是
我很内”我每天吃的东西都充实
感觉我是重罪犯
绝地破坏
随行人员的脑海
因为当我殴打自己时我是黑带
但是我是爱别人的专家
我,我,我自己和我看不见
我自己和我
哦,为什么我要把自己和所有人比较?
而且我总是会自毁
我想知道我何时能爱上我(是,是,是)
我想知道我何时能爱上我(是,是,是)
为什么我总是在寻找乘车或死亡?
因为我是我一生唯一拥有的心
一直以来我都去干了
(所有的时间我都去干了)
我想知道我何时能爱上我(是,是,是)
我想知道我何时能爱上我(是,是,是)
我想知道我何时能爱上我
生活在互联网上的仇恨者(在互联网上)
住我的头,应该交房租
我擅长听(听)
所有这些评论使我精力充沛(Energy)
因为当我殴打自己时我是黑带
但是我是爱别人的专家(专家)
我,我,我自己和我看不见
我,我和我(是,是,是)
哦,为什么我要把自己和所有人比较?
而且我总是会自毁
我想知道我何时能爱上我(是,是,是)
我想知道我何时能爱上我(是,是,是)
为什么我总是在寻找乘车或死亡?
因为我是我一生唯一拥有的心
一直以来我都去干了
(所有的时间我都去干了)
我想知道我何时能爱上我(是,是,是)
我想知道我何时能爱上我(是,是,是)
我想知道我何时能爱上我
我是我自己最糟糕的批评家
聊很多狗屎
但是我十分之十
即使我忘记了
我,我,我,我(我十分之十,你永远不会忘记它)
我是我自己最糟糕的批评家
聊很多狗屎
但是我十分之十
即使我忘记了
我,我,我,我(是)
我想知道我何时能爱上我(是,是,是)
我想知道我何时能爱上我
我想知道我何时能爱上我
(耶耶耶)
(耶耶耶)
(耶耶耶)
(耶耶耶)

Fānyuè suǒyǒu zhèxiē zázhì gàosù wǒ wǒ yīnggāi shì shéi wèizhuāng tài hǎole kàn bù dào wǒ shì shénme, wǒ zhǐshì kàn dào wǒ bùshì wǒ hěn nèi''wǒ 

měitiān chī de dōngxī dū chōngshí gǎnjué wǒ shì zhòng zuìfàn juédì pòhuài suíháng rényuán de nǎohǎi yīnwèi dāng wǒ ōudǎ zìjǐ shí wǒ shì hēi dài

dànshì wǒ shì ài biérén de zhuānjiā wǒ, wǒ, wǒ zìjǐ hé wǒ kàn bùjiàn wǒ zìjǐ hé wǒ ó, wèishéme wǒ yào bǎ zìjǐ hé suǒyǒu rén bǐjiào? Érqiě wǒ zǒng

shì huì zì huǐ wǒ xiǎng zhīdào wǒ hé shí néng ài shàng wǒ (shì, shì, shì) wǒ xiǎng zhīdào wǒ hé shí néng ài shàng wǒ (shì, shì, shì)

wèishéme wǒ zǒng shì zài xúnzhǎo chéng chē huò sǐwáng? Yīnwèi wǒ shì wǒ yīshēng wéiyī yǒngyǒu de xīn yīzhí yǐlái wǒ dū qù gànle (suǒyǒu de shíjiān wǒ dū qù gànle) wǒ xiǎng zhīdào wǒ

hé shí néng ài shàng wǒ (shì, shì, shì) wǒ xiǎng zhīdào wǒ hé shí néng ài shàng wǒ (shì, shì, shì) wǒ xiǎng zhīdào wǒ hé shí néng ài shàng wǒ shēnghuó zài

hùliánwǎng shàng de chóuhèn zhě (zài hùliánwǎng shàng) zhù wǒ de tóu, yīnggāi jiāo fángzū wǒ shàncháng tīng (tīng) suǒyǒu zhèxiē pínglùn shǐ wǒ jīnglì

chōngpèi (Energy) yīnwèi dāng wǒ ōudǎ zìjǐ shí wǒ shì hēi dài dànshì wǒ shì ài biérén de zhuānjiā (zhuānjiā) wǒ, wǒ, wǒ zìjǐ hé wǒ kàn bùjiàn wǒ, wǒ hé wǒ (shì, shì, shì)

ó, wèishéme wǒ yào bǎ zìjǐ hé suǒyǒu rén bǐjiào? Érqiě wǒ zǒng shì huì zì huǐ wǒ xiǎng zhīdào wǒ hé shí néng ài shàng wǒ (shì, shì, shì) wǒ xiǎng zhīdào wǒ hé shí néng ài shàng wǒ (shì, shì, shì)

wèishéme wǒ zǒng shì zài xúnzhǎo chéng chē huò sǐwáng? Yīnwèi wǒ shì wǒ yīshēng wéiyī yǒngyǒu de xīn yīzhí yǐlái wǒ dū qù gànle (suǒyǒu de shíjiān wǒ dū qù gànle) wǒ xiǎng zhīdào wǒ hé shí néng ài shàng wǒ (shì, shì, shì) wǒ xiǎng zhīdào wǒ hé shí néng ài shàng wǒ (shì, shì, shì)

wǒ xiǎng zhīdào wǒ hé shí néng ài shàng wǒ wǒ shì wǒ zìjǐ zuì zāogāo de pīpíng jiā liáo hěnduō gǒu shǐ dànshì wǒ shí fēn zhī shí jíshǐ wǒ wàngjìle wǒ, wǒ, wǒ, wǒ (wǒ shí fēn zhī shí, nǐ yǒngyuǎn

bù huì wàngjì tā) wǒ shì wǒ zìjǐ zuì zāogāo de pīpíng jiā liáo hěnduō gǒu shǐ dànshì wǒ shí fēn zhī shí jíshǐ wǒ wàngjìle wǒ, wǒ, wǒ, wǒ (shì) wǒ xiǎng zhīdào wǒ hé shí néng ài shàng wǒ

(shì, shì, shì) wǒ xiǎng zhīdào wǒ hé shí néng ài shàng wǒ wǒ xiǎng zhīdào wǒ hé shí néng ài shàng wǒ (yé yé yé) (yé yé yé) (yé yé yé) (yé yé yé)

Take online classes on Pianoforall Learn Piano And Keyboards – One Of The Top Piano Methods.
Get Rid Of Your Vocal ‘Break’ And Reach Higher Notes With Effortless Strength, take online classes on Singorama – Essential Guide To Singing.
Would you like to play your favorite songs with that cool ukulele sound? Learn how to play UKULELE sound online.
Amazing news, learn Killer Guitar Control Secrets with help of this online course on Guitar
Learn Comprehensive Plans To Build Your Own Xylophones, Marimbas, Vibraphones And Other Commercial Quality Percussion Instruments. Click here.

Hindi Lyrics –  I Love Me

इन सभी पत्रिकाओं के माध्यम से 'फ़्लिपिन'
टेलिन 'मुझे जो मैं होना चाहिए था
छलावरण में बहुत अच्छा तरीका है
देख नहीं सकता कि मैं क्या हूं, मैं सिर्फ वह हूं जो मैं नहीं हूं
मैं दोषी हूं 'सब कुछ जो मैं खाता हूं (हर एक दिन)
फीलिन खुद एक गुंडागर्दी है
जेडी स्तर की तोड़फोड़
मेरे सिर में आवाजें मेरा हौसला बढ़ाती हैं
'क्योंकि मैं एक ब्लैक बेल्ट हूँ जब मैं खुद को मार रहा हूँ
लेकिन मैं किसी और को प्यार देने में माहिर हूं
मैं, मैं, खुद और मैं आंख से आंख मिलाकर नहीं देखता
मुझे अपने आप और मैं
ओह, मैं अपनी तुलना हर किसी से क्यों करता हूं?
और मैंने हमेशा अपनी आत्म-विनाश पर उंगली उठाई
मुझे आश्चर्य है कि जब मैं मुझसे प्यार करता हूँ तो मैं पर्याप्त हूँ (हाँ, हाँ, हाँ)
मुझे आश्चर्य है कि जब मैं मुझसे प्यार करता हूँ तो मैं पर्याप्त हूँ (हाँ, हाँ, हाँ)
मैं हमेशा एक सवारी की तलाश में हूं या मर जाऊंगा?
'क्योंकि मेरा एकमात्र हृदय मैं जीवन के लिए है
हर समय के बाद मैं चला गया और इसे गड़बड़ कर दिया
(सभी बार जब मैं गया और इसे गड़बड़ कर दिया)
मुझे आश्चर्य है कि जब मैं मुझसे प्यार करता हूँ तो मैं पर्याप्त हूँ (हाँ, हाँ, हाँ)
मुझे आश्चर्य है कि जब मैं मुझसे प्यार करता हूँ तो मैं पर्याप्त हूँ (हाँ, हाँ, हाँ)
मुझे आश्चर्य है कि जब मैं प्यार करता हूं तो मैं काफी हूं
Haters जो इंटरनेट पर रहते हैं (इंटरनेट पर)
मेरे सिर में रहते हैं, किराया देना चाहिए
मैं सुनने में अच्छा हूँ (सुनकर)
इन सभी टिप्पणियों ने मेरी ऊर्जा (ऊर्जा) को कमबख्त किया
'क्योंकि मैं एक ब्लैक बेल्ट हूँ जब मैं खुद को मार रहा हूँ
लेकिन मैं किसी और को प्यार देने में एक विशेषज्ञ हूं (विशेषज्ञ)
मैं, मैं, खुद और मैं आंख से आंख मिलाकर नहीं देखता
मैं, खुद और मैं (हाँ, हाँ, हाँ)
ओह, मैं अपनी तुलना हर किसी से क्यों करता हूं?
और मैंने हमेशा अपनी आत्म-विनाश पर उंगली उठाई
मुझे आश्चर्य है कि जब मैं मुझसे प्यार करता हूँ तो मैं पर्याप्त हूँ (हाँ, हाँ, हाँ)
मुझे आश्चर्य है कि जब मैं मुझसे प्यार करता हूँ तो मैं पर्याप्त हूँ (हाँ, हाँ, हाँ)
मैं हमेशा एक सवारी की तलाश में हूं या मर जाऊंगा?
'क्योंकि मेरा एकमात्र हृदय मैं जीवन के लिए है
हर समय के बाद मैं चला गया और इसे गड़बड़ कर दिया
(सभी बार जब मैं गया और इसे गड़बड़ कर दिया)
मुझे आश्चर्य है कि जब मैं मुझसे प्यार करता हूँ तो मैं पर्याप्त हूँ (हाँ, हाँ, हाँ)
मुझे आश्चर्य है कि जब मैं मुझसे प्यार करता हूँ तो मैं पर्याप्त हूँ (हाँ, हाँ, हाँ)
मुझे आश्चर्य है कि जब मैं प्यार करता हूं तो मैं काफी हूं
मैं अपना सबसे खराब आलोचक हूं
खूब सारी बकवास बात करो
लेकिन मैं दस में से दस हूं
भूल जाने पर भी
मैं, मैं, मैं, मैं (मैं दस में से दस हूं, क्या आप इसे कभी नहीं भूलते हैं)
मैं अपना सबसे खराब आलोचक हूं
खूब सारी बकवास बात करो
लेकिन मैं दस में से दस हूं
भूल जाने पर भी
मैं, मैं, मैं, मैं (हाँ)
मुझे आश्चर्य है कि जब मैं मुझसे प्यार करता हूँ तो मैं पर्याप्त हूँ (हाँ, हाँ, हाँ)
मुझे आश्चर्य है कि जब मैं प्यार करता हूं तो मैं काफी हूं
मुझे आश्चर्य है कि जब मैं प्यार करता हूं तो मैं काफी हूं
(हां हां हां)
(हां हां हां)
(हां हां हां)
(हां हां हां)
in sabhee patrikaon ke maadhyam se flipin telin mujhe jo main hona chaahie tha chhalaavaran mein bahut achchha tareeka hai dekh nahin sakata ki main kya hoon,

main sirph vah hoon jo main nahin hoon main doshee hoon sab kuchh jo main khaata hoon (har ek din) pheelin khud ek gundaagardee hai jedee star kee todaphod mere sir mein aavaajen mera hausala badhaatee hain

kyonki main ek blaik belt hoon jab main khud ko maar raha hoon lekin main kisee aur ko pyaar dene mein maahir hoon main, main, khud aur main aankh se

aankh milaakar nahin dekhata mujhe apane aap aur main oh, main apanee tulana har kisee se kyon karata hoon? aur mainne hamesha apanee aatm-vinaash

par ungalee uthaee mujhe aashchary hai ki jab main mujhase pyaar karata hoon to main paryaapt hoon (haan, haan, haan) mujhe aashchary hai ki jab

main mujhase pyaar karata hoon to main paryaapt hoon (haan, haan, haan) main hamesha ek savaaree kee talaash mein hoon ya mar jaoonga? kyonki mera ekamaatr hrday main jeevan ke lie hai har samay ke baad main

chala gaya aur ise gadabad kar diya (sabhee baar jab main gaya aur ise gadabad kar diya) mujhe aashchary hai ki jab main mujhase pyaar karata hoon to main paryaapt hoon (haan, haan, haan) mujhe aashchary hai ki jab

main mujhase pyaar karata hoon to main paryaapt hoon (haan, haan, haan) mujhe aashchary hai ki jab main pyaar karata hoon to main kaaphee hoon hatairs jo intaranet par rahate hain

(intaranet par) mere sir mein rahate hain, kiraaya dena chaahie main sunane mein achchha hoon (sunakar) in sabhee tippaniyon ne meree oorja (oorja) ko kamabakht kiya kyonki main ek blaik belt

hoon jab main khud ko maar raha hoon lekin main kisee aur ko pyaar dene mein ek visheshagy hoon (visheshagy) main, main, khud aur main aankh se aankh milaakar nahin dekhata main,

khud aur main (haan, haan, haan) oh, main apanee tulana har kisee se kyon karata hoon? aur mainne hamesha apanee aatm-vinaash par ungalee uthaee mujhe aashchary hai ki jab main

mujhase pyaar karata hoon to main paryaapt hoon (haan, haan, haan) mujhe aashchary hai ki jab main mujhase pyaar karata hoon to main paryaapt hoon (haan, haan, haan) main hamesha ek savaaree kee talaash mein hoon ya mar jaoonga?

kyonki mera ekamaatr hrday main jeevan ke lie hai har samay ke baad main chala gaya aur ise gadabad kar diya (sabhee baar jab main gaya aur ise gadabad

kar diya) mujhe aashchary hai ki jab main mujhase pyaar karata hoon to main paryaapt hoon (haan, haan, haan) mujhe aashchary hai ki jab main

mujhase pyaar karata hoon to main paryaapt hoon (haan, haan, haan) mujhe aashchary hai ki jab main pyaar karata hoon to main kaaphee hoon main apana sabase kharaab aalochak hoon khoob saaree bakavaas baat karo lekin main das mein se das hoon

bhool jaane par bhee main, main, main, main (main das mein se das hoon, kya aap ise kabhee nahin bhoolate hain) main apana sabase kharaab aalochak hoon khoob saaree bakavaas baat karo lekin main das mein se das hoon bhool jaane par bhee main, main, main, main (haan) mujhe

aashchary hai ki jab main mujhase pyaar karata hoon to main paryaapt hoon (haan, haan, haan) mujhe aashchary hai ki jab main pyaar karata hoon to main kaaphee hoon mujhe aashchary

hai ki jab main pyaar karata hoon to main kaaphee hoon (haan haan haan) (haan haan haan) (haan haan haan) (haan haan haan)

Take online classes on Pianoforall Learn Piano And Keyboards – One Of The Top Piano Methods.
Get Rid Of Your Vocal ‘Break’ And Reach Higher Notes With Effortless Strength, take online classes on Singorama – Essential Guide To Singing.
Would you like to play your favorite songs with that cool ukulele sound? Learn how to play UKULELE sound online.
Amazing news, learn Killer Guitar Control Secrets with help of this online course on Guitar
Learn Comprehensive Plans To Build Your Own Xylophones, Marimbas, Vibraphones And Other Commercial Quality Percussion Instruments. Click here.

Javanese Lyrics –  I Love Me

Flippin 'liwat kabeh majalah kasebut
Ayo kula 'sing dakkarepake
Cara apik banget ing kamuflase
Ora bisa ndeleng apa aku, aku mung weruh apa ora

Aku salah 'ngatasi kabeh sing mangan (Saben dina)
Feelin 'dhewe dadi krutos
Sabotase level jedi
Swara ing sirahku dadi rombongan

'Sabab aku sabuk ireng nalika ngantemi aku
Nanging aku ahli kanggo menehi katresnan marang wong liya
Aku, aku, lan ora weruh mripat
Aku, aku lan aku

Oh, apa aku mbandhingake awakku dhewe karo kabeh wong?
Lan aku terus nggawa driji ing poto dhewe
Aku mikir yen tresna karo aku wis cukup (Ya, ya, ya
Aku mikir yen tresna karo aku wis cukup (Ya, ya, ya

Napa aku terus golek kulo utawa mati?
'Sebab aku mung siji-sijine ati sing dakkarepake kanggo urip
Sawise kabeh kaping aku lunga lan bajingan
(Kabeh kaping aku lan bajingan)
Aku mikir yen tresna karo aku wis cukup (Ya, ya, ya
Aku mikir yen tresna karo aku wis cukup (Ya, ya, ya

Aku mikir yen tresna yen wis cukup
Penentang sing manggon ing internet (Ing internet)
Urip ing sirahku, kudu mbayar sewa
Aku cara ngrungokake (Ngrungokake)

Kabeh komentar kasebut nyuda energi (Tenaga)
'Sabab aku sabuk ireng nalika ngantemi aku
Nanging aku ahli kanggo menehi katresnan marang wong liya (Pakar)
Aku, aku, lan ora weruh mripat
Aku, aku lan aku (Ya, ya, ya

Oh, apa aku mbandhingake awakku dhewe karo kabeh wong?
Lan aku terus nggawa driji ing poto dhewe
Aku mikir yen tresna karo aku wis cukup (Ya, ya, ya
Aku mikir yen tresna karo aku wis cukup (Ya, ya, ya

Napa aku terus golek kulo utawa mati?
'Sebab aku mung siji-sijine ati sing dakkarepake kanggo urip
Sawise kabeh kaping aku lunga lan bajingan
(Kabeh kaping aku lan bajingan)
Aku mikir yen tresna karo aku wis cukup (Ya, ya, ya
Aku mikir yen tresna karo aku wis cukup (Ya, ya, ya

Aku mikir yen tresna yen wis cukup
Aku kritik banget dhewe
Ngomong kabeh akeh telek
Nanging aku sepuluh ora sepuluh
Malah nalika aku lali

Aku, aku, aku, aku (aku sepuluh saka sepuluh, kowe ora lali)
Aku kritik banget dhewe
Ngomong kabeh akeh telek
Nanging aku sepuluh ora sepuluh
Malah nalika aku lali

Aku, Aku, Aku, Aku (Ya)
Aku mikir yen tresna karo aku wis cukup (Ya, ya, ya
Aku mikir yen tresna yen wis cukup
Aku mikir yen tresna yen wis cukup

(Ya, iya, ya)
(Ya, iya, ya)
(Ya, iya, ya)
(Ya, iya, ya)

Take online classes on Pianoforall Learn Piano And Keyboards – One Of The Top Piano Methods.
Get Rid Of Your Vocal ‘Break’ And Reach Higher Notes With Effortless Strength, take online classes on Singorama – Essential Guide To Singing.
Would you like to play your favorite songs with that cool ukulele sound? Learn how to play UKULELE sound online.
Amazing news, learn Killer Guitar Control Secrets with help of this online course on Guitar
Learn Comprehensive Plans To Build Your Own Xylophones, Marimbas, Vibraphones And Other Commercial Quality Percussion Instruments. Click here.

Hausa Lyrics –  I Love Me

Flippin 'ta cikin duk waɗannan mujallu
Tellin 'ni wanda yakamata in zama
Way ma kyau a kamara
Ba za a iya ganin abin da ni ba, Ina kawai ganin abin da ba ni ba

Ina da laifi 'bout duk abin da na ci (Kowace rana)
Feelin 'kaina laifi ne
Jedi matakin lalacewa
Muryar kaina a cikina shine suke maye na

'Sanadin ni bakar fata ce lokacin da nake bugun kaina
Amma ni kwararre ne wajen bayar da soyayya ga wani
Ni, ni, kaina da ban gani ido da ido
Ni, ni da kaina

Oh, me yasa zan kwatanta kaina da kowa?
Kuma koyaushe na sami yatsana a kan lalata kansa
Ina mamakin lokacin da ƙaunata ta isa (Ee, eh, eh)
Ina mamakin lokacin da ƙaunata ta isa (Ee, eh, eh)

Me yasa koyaushe nake neman hawa ko mutu?
Ka sa zuciyata kaɗai da zan iya rayuwa
Bayan duk lokutan da na tafi sai na fuce shi
(Duk lokutan da na je na yi hakar shi)

Ina mamakin lokacin da ƙaunata ta isa (Ee, eh, eh)
Ina mamakin lokacin da ƙaunata ta isa (Ee, eh, eh)
Ina mamaki lokacin da ƙaunata ta isa
Rakumi waɗanda ke zama a intanet (A yanar gizo)

Rayuwa a kaina, ya kamata a biya haya
Nine hanyar zuwa sauraro (Saurara)
Duk wadannan maganganun suna haukata makamashi (Energy)
'Sanadin ni bakar fata ce lokacin da nake bugun kaina

Amma ni kwararre ne wajen bayar da soyayya ga wani (Kwararre)
Ni, ni, kaina da ban gani ido da ido
Ni, Ni da kaina (Ee, Ee, Ee)

Oh, me yasa zan kwatanta kaina da kowa?
Kuma koyaushe na sami yatsana a kan lalata kansa
Ina mamakin lokacin da ƙaunata ta isa (Ee, eh, eh)
Ina mamakin lokacin da ƙaunata ta isa (Ee, eh, eh)

Me yasa koyaushe nake neman hawa ko mutu?
Ka sa zuciyata kaɗai da zan iya rayuwa
Bayan duk lokutan da na tafi sai na fuce shi
(Duk lokutan da na je na yi hakar shi)
Ina mamakin lokacin da ƙaunata ta isa (Ee, eh, eh)
Ina mamakin lokacin da ƙaunata ta isa (Ee, eh, eh)

Ina mamaki lokacin da ƙaunata ta isa
Ni mafi sharri kaina ne
Yi magana da yawa shit
Amma ni nine daga goma
Koda na manta

Ni, Ni, Ni, Ni (Ni goma ne daga goma, kar ku manta da shi)
Ni mafi sharri kaina ne
Yi magana da yawa shit
Amma ni nine daga goma
Koda na manta

Ni, Ni, Ni, Ni (Ee)
Ina mamakin lokacin da ƙaunata ta isa (Ee, eh, eh)
Ina mamaki lokacin da ƙaunata ta isa
Ina mamaki lokacin da ƙaunata ta isa

(Ee, yeah, yeah)
(Ee, yeah, yeah)
(Ee, yeah, yeah)
(Ee, yeah, yeah)

Take online classes on Pianoforall Learn Piano And Keyboards – One Of The Top Piano Methods.
Get Rid Of Your Vocal ‘Break’ And Reach Higher Notes With Effortless Strength, take online classes on Singorama – Essential Guide To Singing.
Would you like to play your favorite songs with that cool ukulele sound? Learn how to play UKULELE sound online.
Amazing news, learn Killer Guitar Control Secrets with help of this online course on Guitar
Learn Comprehensive Plans To Build Your Own Xylophones, Marimbas, Vibraphones And Other Commercial Quality Percussion Instruments. Click here.

Malay Lyrics –  I Love Me

Flippin 'melalui semua majalah ini
Tellin 'saya yang saya sepatutnya menjadi
Cara terlalu baik pada penyamaran
Tidak dapat melihat apa yang saya, saya hanya melihat apa yang saya tidak

Saya bersalah 'semua yang saya makan (Setiap hari)
Feelin 'sendiri adalah kejahatan
Sabotaj tahap Jedi
Suara di kepala saya membentuk rombongan saya

'Sebab saya adalah tali pinggang hitam ketika saya mengalahkan diri saya sendiri
Tetapi saya pakar dalam memberikan kasih sayang kepada orang lain
Saya, saya, diri saya dan saya tidak nampak mata
Saya, diri saya dan aku

Oh, mengapa saya membandingkan diri saya dengan semua orang?
Dan saya selalu mendapat jari saya pada merosakkan diri
Saya tertanya-tanya apabila saya mencintai saya sudah cukup (Ya, ya, ya)
Saya tertanya-tanya apabila saya mencintai saya sudah cukup (Ya, ya, ya)

Mengapa saya sentiasa mencari perjalanan atau mati?
'Sebab hati saya satu-satunya yang saya akan mempunyai untuk hidup
Selepas semua masa saya pergi dan mencubanya
(Semua kali saya pergi dan fucked itu)

Saya tertanya-tanya apabila saya mencintai saya sudah cukup (Ya, ya, ya)
Saya tertanya-tanya apabila saya mencintai saya sudah cukup (Ya, ya, ya)

Saya tertanya-tanya apabila saya mencintai saya sudah cukup
Hatter yang hidup di internet (Di internet)
Tinggal di kepala saya, sepatutnya membayar sewa
Saya sangat baik mendengar (Mendengar)

Semua komen ini merosakkan tenaga saya (Tenaga)
'Sebab saya adalah tali pinggang hitam ketika saya mengalahkan diri saya sendiri
Tetapi saya seorang pakar yang memberi cinta kepada orang lain (Pakar)
Saya, saya, diri saya dan saya tidak nampak mata

Saya, saya dan saya (Yeah, yeah, yeah)
Oh, mengapa saya membandingkan diri saya dengan semua orang?
Dan saya selalu mendapat jari saya pada merosakkan diri
Saya tertanya-tanya apabila saya mencintai saya sudah cukup (Ya, ya, ya)
Saya tertanya-tanya apabila saya mencintai saya sudah cukup (Ya, ya, ya)

Mengapa saya sentiasa mencari perjalanan atau mati?
'Sebab hati saya satu-satunya yang saya akan mempunyai untuk hidup
Selepas semua masa saya pergi dan mencubanya
(Semua kali saya pergi dan fucked itu)
Saya tertanya-tanya apabila saya mencintai saya sudah cukup (Ya, ya, ya)
Saya tertanya-tanya apabila saya mencintai saya sudah cukup (Ya, ya, ya)

Saya tertanya-tanya apabila saya mencintai saya sudah cukup
Saya pengkritik saya yang paling teruk
Bercakap banyak kotoran
Tetapi saya sepuluh daripada sepuluh

Walaupun saya terlupa
Saya, saya, saya, saya (saya sepuluh daripada sepuluh, tidakkah anda melupakannya)
Saya pengkritik saya yang paling teruk
Bercakap banyak kotoran

Tetapi saya sepuluh daripada sepuluh
Walaupun saya terlupa
Saya, saya, saya, saya (Yeah)

Saya tertanya-tanya apabila saya mencintai saya sudah cukup (Ya, ya, ya)
Saya tertanya-tanya apabila saya mencintai saya sudah cukup
Saya tertanya-tanya apabila saya mencintai saya sudah cukup

(Yeah yeah yeah)
(Yeah yeah yeah)
(Yeah yeah yeah)
(Yeah yeah yeah)

Take online classes on Pianoforall Learn Piano And Keyboards – One Of The Top Piano Methods.
Get Rid Of Your Vocal ‘Break’ And Reach Higher Notes With Effortless Strength, take online classes on Singorama – Essential Guide To Singing.
Would you like to play your favorite songs with that cool ukulele sound? Learn how to play UKULELE sound online.
Amazing news, learn Killer Guitar Control Secrets with help of this online course on Guitar
Learn Comprehensive Plans To Build Your Own Xylophones, Marimbas, Vibraphones And Other Commercial Quality Percussion Instruments. Click here.

Persian Lyrics –  I Love Me

Flippin را از طریق تمام این مجلات
طلین من که قرار است باشم
راه استتار خیلی خوب است
نمی توانم ببینم من چه هستم ، فقط می بینم چه نیستم

من گناهکار هستم ، هر آنچه می خورم (هر روز)
خودم یک جنایتکار هستم
خرابکاری سطح جدی
صداهایی که در ذهن من هستند ، همراهان من هستند

چون من خودم ضرب و شتم کمربند سیاه هستم
اما من متخصص عشق ورزی به شخص دیگری هستم
من ، من ، خودم و چشم به چشم نمی بینم
من ، من و خودم

اوه ، چرا خودم را با همه مقایسه می کنم؟
و من همیشه انگشت خودم را به خود تخریب می کردم
نمی دانم وقتی من را دوست دارم کافی است (بله ، بله ، بله)
نمی دانم وقتی من را دوست دارم کافی است (بله ، بله ، بله)

چرا همیشه دنبال سوار شدن هستم یا می میرم؟
زیرا تنها قلب من است که می خواهم برای زندگی داشته باشم
بعد از همه وقت من رفتم و لعنتی کردم
(تمام وقتهایی که رفتم و لعنتی کردم)

نمی دانم وقتی من را دوست دارم کافی است (بله ، بله ، بله)
نمی دانم وقتی من را دوست دارم کافی است (بله ، بله ، بله)
نمی دانم وقتی من را دوست دارم کافی است
نفراتی که در اینترنت زندگی می کنند (از طریق اینترنت)

زندگی در ذهن من ، باید به پرداخت اجاره
من گوش دادن به راه خوب هستم (گوش دادن)
تمام این نظرات انرژی من را لعنت می کنند (انرژی)
چون من خودم ضرب و شتم کمربند سیاه هستم

اما من متخصص عشق ورزیدن به شخص دیگری هستم (کارشناس)
من ، من ، خودم و چشم به چشم نمی بینم
من ، من و خودم (بله ، بله ، بله)
اوه ، چرا خودم را با همه مقایسه می کنم؟

و من همیشه انگشت خودم را به خود تخریب می کردم
نمی دانم وقتی من را دوست دارم کافی است (بله ، بله ، بله)
نمی دانم وقتی من را دوست دارم کافی است (بله ، بله ، بله)
چرا همیشه دنبال سوار شدن هستم یا می میرم؟

زیرا تنها قلب من است که می خواهم برای زندگی داشته باشم
بعد از همه وقت من رفتم و لعنتی کردم
(تمام وقتهایی که رفتم و لعنتی کردم)
نمی دانم وقتی من را دوست دارم کافی است (بله ، بله ، بله)
نمی دانم وقتی من را دوست دارم کافی است (بله ، بله ، بله)

نمی دانم وقتی من را دوست دارم کافی است
من بدترین منتقد خودم هستم
با کلی گول زدن صحبت کنید
اما من یک ده از دهم

حتی وقتی فراموش کنم
من ، من ، من ، من (من ده نفر از دهم ، هرگز فراموش نمی کنی)
من بدترین منتقد خودم هستم
با کلی گول زدن صحبت کنید

اما من یک ده از دهم
حتی وقتی فراموش کنم
من ، من ، من ، من (آره)

نمی دانم وقتی من را دوست دارم کافی است (بله ، بله ، بله)
نمی دانم وقتی من را دوست دارم کافی است
نمی دانم وقتی من را دوست دارم کافی است

(بله ، بله ، بله)
(بله ، بله ، بله)
(بله ، بله ، بله)
(بله ، بله ، بله)

Take online classes on Pianoforall Learn Piano And Keyboards – One Of The Top Piano Methods.
Get Rid Of Your Vocal ‘Break’ And Reach Higher Notes With Effortless Strength, take online classes on Singorama – Essential Guide To Singing.
Would you like to play your favorite songs with that cool ukulele sound? Learn how to play UKULELE sound online.
Amazing news, learn Killer Guitar Control Secrets with help of this online course on Guitar
Learn Comprehensive Plans To Build Your Own Xylophones, Marimbas, Vibraphones And Other Commercial Quality Percussion Instruments. Click here.

Portuguese Lyrics –  I Love Me

Folheando todas essas revistas
Me dizendo quem eu deveria ser
Muito bom em camuflagem
Não consigo ver o que sou, apenas vejo o que não sou

Eu sou culpado por tudo que como (todos os dias)
Sentir-me é um crime
Sabotagem de nível Jedi
Vozes na minha cabeça compõem minha comitiva

Porque eu sou faixa preta quando estou me batendo
Mas sou especialista em dar amor a outra pessoa
Eu, eu, eu mesmo e não nos vemos nos olhos
Eu, eu e eu

Oh, por que eu me comparo a todos?
E eu sempre coloco meu dedo na auto-destruição
Eu me pergunto quando me amo é o suficiente (Sim, sim, sim)
Eu me pergunto quando me amo é o suficiente (Sim, sim, sim)

Por que estou sempre procurando carona ou morra?
Porque o meu é o único coração que terei pela vida
Depois de todas as vezes que eu fui e estraguei tudo
(Todas as vezes que eu fui e estraguei tudo)

Eu me pergunto quando me amo é o suficiente (Sim, sim, sim)
Eu me pergunto quando me amo é o suficiente (Sim, sim, sim)
Eu me pergunto quando me amo é o suficiente
Aborrecedores que vivem na internet (Na internet)

Viver na minha cabeça, deveria estar pagando aluguel
Eu sou muito bom em ouvir (ouvir)
Todos esses comentários fodendo minha energia (Energia)
Porque eu sou faixa preta quando estou me batendo

Mas sou especialista em dar amor a outra pessoa (especialista)
Eu, eu, eu mesmo e não nos vemos nos olhos
Eu, eu e eu (Sim, sim, sim)
Oh, por que eu me comparo a todos?

E eu sempre coloco meu dedo na auto-destruição
Eu me pergunto quando me amo é o suficiente (Sim, sim, sim)
Eu me pergunto quando me amo é o suficiente (Sim, sim, sim)
Por que estou sempre procurando carona ou morra?

Porque o meu é o único coração que terei pela vida
Depois de todas as vezes que eu fui e estraguei tudo
(Todas as vezes que eu fui e estraguei tudo)
Eu me pergunto quando me amo é o suficiente (Sim, sim, sim)
Eu me pergunto quando me amo é o suficiente (Sim, sim, sim)

Eu me pergunto quando me amo é o suficiente
Eu sou o meu pior crítico
Fale muita merda
Mas eu sou dez em cada dez

Mesmo quando eu esqueço
Eu, eu, eu, eu (eu sou um dez em cada dez, você nunca esquece)
Eu sou o meu pior crítico
Fale muita merda

Mas eu sou dez em cada dez
Mesmo quando eu esqueço
Eu, eu, eu, eu (sim)

Eu me pergunto quando me amo é o suficiente (Sim, sim, sim)
Eu me pergunto quando me amo é o suficiente
Eu me pergunto quando me amo é o suficiente

(Sim Sim Sim)
(Sim Sim Sim)
(Sim Sim Sim)
(Sim Sim Sim)

Take online classes on Pianoforall Learn Piano And Keyboards – One Of The Top Piano Methods.
Get Rid Of Your Vocal ‘Break’ And Reach Higher Notes With Effortless Strength, take online classes on Singorama – Essential Guide To Singing.
Would you like to play your favorite songs with that cool ukulele sound? Learn how to play UKULELE sound online.
Amazing news, learn Killer Guitar Control Secrets with help of this online course on Guitar
Learn Comprehensive Plans To Build Your Own Xylophones, Marimbas, Vibraphones And Other Commercial Quality Percussion Instruments. Click here.

Vietnamese Lyrics –  I Love Me

Flippin 'thông qua tất cả các tạp chí
Nói cho tôi biết tôi là ai
Cách ngụy trang quá tốt
Không thể nhìn thấy tôi là gì, tôi chỉ thấy những gì tôi không

Tôi có tội 'vì mọi thứ tôi ăn (Mỗi ngày)
Cảm thấy bản thân mình là một trọng tội
Jedi phá hoại cấp độ
Những tiếng nói trong đầu tạo nên đoàn tùy tùng của tôi

Vì tôi là một đai đen khi tôi tự đánh mình
Nhưng tôi là một chuyên gia trong việc trao tình yêu cho người khác
Tôi, tôi, tôi và tôi không nhìn thấy mắt
Tôi, tôi và tôi

Ồ, tại sao tôi lại so sánh mình với mọi người?
Và tôi luôn có ngón tay tự hủy
Tôi tự hỏi khi tôi yêu tôi là đủ (Yeah, yeah, yeah)
Tôi tự hỏi khi tôi yêu tôi là đủ (Yeah, yeah, yeah)

Tại sao tôi luôn luôn tìm kiếm một chuyến đi hoặc chết?
Vì em là trái tim duy nhất anh sẽ có trong đời
Sau tất cả những lần tôi đi và đụ nó
(Tất cả những lần tôi đi và đụ nó)

Tôi tự hỏi khi tôi yêu tôi là đủ (Yeah, yeah, yeah)
Tôi tự hỏi khi tôi yêu tôi là đủ (Yeah, yeah, yeah)
Tôi tự hỏi khi tôi yêu tôi là đủ
Những người ghét sống trên internet (Trên internet)

Sống trong đầu tôi, nên trả tiền thuê nhà
Tôi là người giỏi lắng nghe (Lắng nghe)
Tất cả những bình luận này làm tăng năng lượng của tôi (Năng lượng)
Vì tôi là một đai đen khi tôi tự đánh mình

Nhưng tôi là một chuyên gia trong việc trao tình yêu cho người khác (Chuyên gia)
Tôi, tôi, tôi và tôi không nhìn thấy mắt
Tôi, tôi và tôi (Yeah, yeah, yeah)
Ồ, tại sao tôi lại so sánh mình với mọi người?

Và tôi luôn có ngón tay tự hủy
Tôi tự hỏi khi tôi yêu tôi là đủ (Yeah, yeah, yeah)
Tôi tự hỏi khi tôi yêu tôi là đủ (Yeah, yeah, yeah)

Tại sao tôi luôn luôn tìm kiếm một chuyến đi hoặc chết?
Vì em là trái tim duy nhất anh sẽ có trong đời
Sau tất cả những lần tôi đi và đụ nó
(Tất cả những lần tôi đi và đụ nó)
Tôi tự hỏi khi tôi yêu tôi là đủ (Yeah, yeah, yeah)
Tôi tự hỏi khi tôi yêu tôi là đủ (Yeah, yeah, yeah)

Tôi tự hỏi khi tôi yêu tôi là đủ
Tôi là nhà phê bình tồi tệ nhất của riêng tôi
Nói nhiều đi
Nhưng tôi là một phần mười

Ngay cả khi tôi quên
Tôi, tôi, tôi, tôi (tôi là một phần mười, bạn đừng bao giờ quên điều đó)
Tôi là nhà phê bình tồi tệ nhất của riêng tôi
Nói nhiều đi

Nhưng tôi là một phần mười
Ngay cả khi tôi quên
Tôi, tôi, tôi, tôi (vâng)

Tôi tự hỏi khi tôi yêu tôi là đủ (Yeah, yeah, yeah)
Tôi tự hỏi khi tôi yêu tôi là đủ
Tôi tự hỏi khi tôi yêu tôi là đủ

(Yeah yeah yeah)
(Yeah yeah yeah)
(Yeah yeah yeah)
(Yeah yeah yeah)

Take online classes on Pianoforall Learn Piano And Keyboards – One Of The Top Piano Methods.
Get Rid Of Your Vocal ‘Break’ And Reach Higher Notes With Effortless Strength, take online classes on Singorama – Essential Guide To Singing.
Would you like to play your favorite songs with that cool ukulele sound? Learn how to play UKULELE sound online.
Amazing news, learn Killer Guitar Control Secrets with help of this online course on Guitar
Learn Comprehensive Plans To Build Your Own Xylophones, Marimbas, Vibraphones And Other Commercial Quality Percussion Instruments. Click here.

Turkish Lyrics –  I Love Me

Tüm bu dergiler arasında gezin
Bana kim olduğumu söylüyorum
Kamuflajda çok iyi
Ne olduğumu göremiyorum, sadece ne olmadığımı görüyorum

Yediğim her şeyden suçluyum (her gün)
Kendimi bir suç gibi hissediyorum
Jedi seviyesinde sabotaj
Kafamdaki sesler benim mahalimizi oluşturuyor

Çünkü kendimi dövdüğümde siyah bir kuşakım
Ama ben başkasını sevme konusunda uzmandım
Ben, ben, kendim ve ben gözümüzü görmüyoruz
Ben kendim ve ben

Oh, neden kendimi herkesle karşılaştırıyorum?
Ve her zaman parmağımı kendi kendini imha ettim
Beni ne zaman sevdiğimi merak ediyorum (Evet, evet, evet)
Beni ne zaman sevdiğimi merak ediyorum (Evet, evet, evet)

Neden hep bir sürüş ya da ölme arıyorum?
Çünkü benim hayatım boyunca sahip olacağım tek kalp benim
Her zaman sonra gittim ve berbat ettim
(Her zaman gittim ve berbat ettim)

Beni ne zaman sevdiğimi merak ediyorum (Evet, evet, evet)
Beni ne zaman sevdiğimi merak ediyorum (Evet, evet, evet)

Beni ne zaman sevdiğimi merak ediyorum
İnternette yaşayan haters (İnternette)
Kafamda yaşıyor, kira ödüyor olmalı
Dinlemede iyiyim (Dinleme)

Tüm bu yorumlar enerjimi sikiyor (Enerji)
Çünkü kendimi dövdüğümde siyah bir kuşakım
Ama ben başkasını sevme konusunda uzmandım (Uzman)
Ben, ben, kendim ve ben gözümüzü görmüyoruz

Ben, kendim ve ben (Evet, evet, evet)
Oh, neden kendimi herkesle karşılaştırıyorum?
Ve her zaman parmağımı kendi kendini imha ettim
Beni ne zaman sevdiğimi merak ediyorum (Evet, evet, evet)
Beni ne zaman sevdiğimi merak ediyorum (Evet, evet, evet)

Neden hep bir sürüş ya da ölme arıyorum?
Çünkü benim hayatım boyunca sahip olacağım tek kalp benim
Her zaman sonra gittim ve berbat ettim
(Her zaman gittim ve berbat ettim)
Beni ne zaman sevdiğimi merak ediyorum (Evet, evet, evet)
Beni ne zaman sevdiğimi merak ediyorum (Evet, evet, evet)

Beni ne zaman sevdiğimi merak ediyorum
Ben kendi en kötü eleştirmenim
Bir sürü boktan konuş
Ama ondan on tanıyım

Unuttuğumda bile
Ben, ben, ben, ben (her on kişiden onuyum, unutma sen
Ben kendi en kötü eleştirmenim
Bir sürü boktan konuş

Ama ondan on tanıyım
Unuttuğumda bile
Ben, ben, ben, ben (Evet)

Beni ne zaman sevdiğimi merak ediyorum (Evet, evet, evet)
Beni ne zaman sevdiğimi merak ediyorum
Beni ne zaman sevdiğimi merak ediyorum

(Evet evet evet)
(Evet evet evet)
(Evet evet evet)
(Evet evet evet)

Take online classes on Pianoforall Learn Piano And Keyboards – One Of The Top Piano Methods.
Get Rid Of Your Vocal ‘Break’ And Reach Higher Notes With Effortless Strength, take online classes on Singorama – Essential Guide To Singing.
Would you like to play your favorite songs with that cool ukulele sound? Learn how to play UKULELE sound online.
Amazing news, learn Killer Guitar Control Secrets with help of this online course on Guitar
Learn Comprehensive Plans To Build Your Own Xylophones, Marimbas, Vibraphones And Other Commercial Quality Percussion Instruments. Click here.

Russian Lyrics –  I Love Me

Пролистать все эти журналы
Скажи мне, кто я должен быть
Слишком хорош в камуфляже
Я не вижу, кто я, я просто вижу, кем я не являюсь
Я виновен во всем, что ем (каждый божий день)
Чувствую себя преступником
Саботаж уровня джедаев
Голоса в моей голове составляют мое окружение
Потому что я черный пояс, когда я бью себя
Но я эксперт в том, чтобы дарить любовь кому-то другому
Я, я, я и я не вижу с глазу на глаз
Я, я и я
О, почему я сравниваю себя со всеми?
И я всегда держал руку на самоуничтожении
Интересно, когда я люблю меня, достаточно (Да, да, да)
Интересно, когда я люблю меня, достаточно (Да, да, да)
Почему я всегда ищу прокатиться или умереть?
Потому что мое единственное сердце, которое я буду иметь на всю жизнь
После всех времен я пошел и облажался
(Все время я ходил и облажался)
Интересно, когда я люблю меня, достаточно (Да, да, да)
Интересно, когда я люблю меня, достаточно (Да, да, да)
Интересно, когда я люблю меня достаточно
Ненавистники, которые живут в интернете (в интернете)
Живи в моей голове, надо платить за аренду
Я хорошо слушаю (слушаю)
Все эти комментарии испортили мою энергию (энергию)
Потому что я черный пояс, когда я бью себя
Но я эксперт в том, чтобы дарить любовь кому-то еще (Эксперт)
Я, я, я и я не вижу с глазу на глаз
Я, я и я (Да, да, да)
О, почему я сравниваю себя со всеми?
И я всегда держал руку на самоуничтожении
Интересно, когда я люблю меня, достаточно (Да, да, да)
Интересно, когда я люблю меня, достаточно (Да, да, да)
Почему я всегда ищу прокатиться или умереть?
Потому что мое единственное сердце, которое я буду иметь на всю жизнь
После всех времен я пошел и облажался
(Все время я ходил и облажался)
Интересно, когда я люблю меня, достаточно (Да, да, да)
Интересно, когда я люблю меня, достаточно (Да, да, да)
Интересно, когда я люблю меня достаточно
Я мой худший критик
Говорить много дерьма
Но я десять из десяти
Даже когда я забуду
Я, я, я, я (я десять из десяти, ты никогда не забудешь это)
Я мой худший критик
Говорить много дерьма
Но я десять из десяти
Даже когда я забуду
Я, Я, Я, Я (Да)
Интересно, когда я люблю меня, достаточно (Да, да, да)
Интересно, когда я люблю меня достаточно
Интересно, когда я люблю меня достаточно
(Да, да, да)
(Да, да, да)
(Да, да, да)
(Да, да, да)
Prolistat' vse eti zhurnaly Skazhi mne, kto ya dolzhen byt' Slishkom khorosh v kamuflyazhe YA ne vizhu, kto ya, ya prosto vizhu, kem ya ne yavlyayus' YA vinoven vo vsem, chto yem (kazhdyy bozhiy den') 

Chuvstvuyu sebya prestupnikom Sabotazh urovnya dzhedayev Golosa v moyey golove sostavlyayut moye okruzheniye Potomu chto ya chernyy poyas, kogda ya b'yu sebya No ya ekspert v tom, chtoby darit'

lyubov' komu-to drugomu YA, ya, ya i ya ne vizhu s glazu na glaz YA, ya i ya O, pochemu ya sravnivayu sebya so vsemi? I ya vsegda derzhal ruku na samounichtozhenii Interesno, kogda ya lyublyu menya,

dostatochno (Da, da, da) Interesno, kogda ya lyublyu menya, dostatochno (Da, da, da) Pochemu ya vsegda ishchu prokatit'sya ili umeret'? Potomu chto moye yedinstvennoye serdtse, kotoroye ya budu imet' na vsyu zhizn' Posle vsekh vremen ya poshel i oblazhalsya (Vse vremya ya khodil i oblazhalsya) Interesno, kogda ya lyublyu menya, dostatochno

(Da, da, da) Interesno, kogda ya lyublyu menya, dostatochno (Da, da, da) Interesno, kogda ya lyublyu menya dostatochno Nenavistniki, kotoryye zhivut v internete (v internete) Zhivi v moyey golove, nado platit' za arendu YA khorosho slushayu (slushayu)

Vse eti kommentarii isportili moyu energiyu (energiyu) Potomu chto ya chernyy poyas, kogda ya b'yu sebya No ya ekspert v tom, chtoby darit' lyubov' komu-to yeshche (Ekspert) YA, ya, ya i ya ne vizhu s glazu na glaz YA, ya i ya (Da, da, da)

O, pochemu ya sravnivayu sebya so vsemi? I ya vsegda derzhal ruku na samounichtozhenii Interesno, kogda ya lyublyu menya, dostatochno (Da, da, da) Interesno, kogda ya lyublyu menya, dostatochno (Da, da, da)

Pochemu ya vsegda ishchu prokatit'sya ili umeret'? Potomu chto moye yedinstvennoye serdtse, kotoroye ya budu imet' na vsyu zhizn' Posle vsekh vremen ya poshel i oblazhalsya (Vse vremya ya khodil i oblazhalsya) Interesno, kogda ya lyublyu menya, dostatochno

(Da, da, da) Interesno, kogda ya lyublyu menya, dostatochno (Da, da, da) Interesno, kogda ya lyublyu menya dostatochno YA moy khudshiy kritik Govorit' mnogo der'ma No ya desyat' iz desyati Dazhe kogda ya zabudu YA, ya, ya, ya

(ya desyat' iz desyati, ty nikogda ne zabudesh' eto) YA moy khudshiy kritik Govorit' mnogo der'ma No ya desyat' iz desyati Dazhe kogda ya zabudu YA, YA, YA, YA (Da) Interesno, kogda ya lyublyu menya, dostatochno

(Da, da, da) Interesno, kogda ya lyublyu menya dostatochno Interesno, kogda ya lyublyu menya dostatochno (Da, da, da) (Da, da, da) (Da, da, da) (Da, da, da)

Take online classes on Pianoforall Learn Piano And Keyboards – One Of The Top Piano Methods.
Get Rid Of Your Vocal ‘Break’ And Reach Higher Notes With Effortless Strength, take online classes on Singorama – Essential Guide To Singing.
Would you like to play your favorite songs with that cool ukulele sound? Learn how to play UKULELE sound online.
Amazing news, learn Killer Guitar Control Secrets with help of this online course on Guitar
Learn Comprehensive Plans To Build Your Own Xylophones, Marimbas, Vibraphones And Other Commercial Quality Percussion Instruments. Click here.

Arabic Lyrics –  I Love Me

Flippin 'من خلال كل هذه المجلات
أخبرني من المفترض أن أكون
طريقة جيدة للغاية في التمويه
لا أستطيع أن أرى ما أنا عليه ، أنا فقط أرى ما لست عليه
أنا مذنب عن كل ما آكله (كل يوم)
أشعر بأنني جناية
تخريب مستوى جدي
الأصوات في رأسي تشكل حاشيتي
لأنني حزام أسود عندما أضرب نفسي
لكني خبير في إعطاء الحب لشخص آخر
أنا ، أنا ، نفسي ، ولا أرى عينًا
نفسي وانا
أوه ، لماذا أقارن نفسي بالجميع؟
ودائما ما أصبت بإصبعي على التدمير الذاتي
أتساءل عندما أحبني يكفي (نعم ، نعم ، نعم)
أتساءل عندما أحبني يكفي (نعم ، نعم ، نعم)
لماذا أبحث دائما عن ركوب أو موت؟
لأن قلبي هو القلب الوحيد الذي سأحصل عليه مدى الحياة
بعد كل الأوقات ذهبت ومارس الجنس معها
(كل الأوقات التي ذهبت فيها واستغلتها)
أتساءل عندما أحبني يكفي (نعم ، نعم ، نعم)
أتساءل عندما أحبني يكفي (نعم ، نعم ، نعم)
أتساءل عندما أحبني يكفي
الحاقدين الذين يعيشون على الإنترنت (على الإنترنت)
العيش في رأسي ، يجب أن يدفع الإيجار
أنا أفضل طريقة للاستماع (الاستماع)
كل هذه التعليقات تضيء طاقتي (الطاقة)
لأنني حزام أسود عندما أضرب نفسي
ولكن أنا خبير في إعطاء الحب لشخص آخر (خبير)
أنا ، أنا ، نفسي ، ولا أرى عينًا
أنا وأنا (نعم ، نعم)
أوه ، لماذا أقارن نفسي بالجميع؟
ودائما ما أصبت بإصبعي على التدمير الذاتي
أتساءل عندما أحبني يكفي (نعم ، نعم ، نعم)
أتساءل عندما أحبني يكفي (نعم ، نعم ، نعم)
لماذا أبحث دائما عن ركوب أو موت؟
لأن قلبي هو القلب الوحيد الذي سأحصل عليه مدى الحياة
بعد كل الأوقات ذهبت ومارس الجنس معها
(كل الأوقات التي ذهبت فيها واستغلتها)
أتساءل عندما أحبني يكفي (نعم ، نعم ، نعم)
أتساءل عندما أحبني يكفي (نعم ، نعم ، نعم)
أتساءل عندما أحبني يكفي
أنا أسوأ ناقد لي
تحدث الكثير من القرف
لكن أنا عشرة من أصل عشرة
حتى عندما أنسى
أنا ، أنا ، أنا ، (أنا عشرة من أصل عشرة ، لا تنسى ذلك)
أنا أسوأ ناقد لي
تحدث الكثير من القرف
لكن أنا عشرة من أصل عشرة
حتى عندما أنسى
أنا ، أنا ، أنا ، (نعم)
أتساءل عندما أحبني يكفي (نعم ، نعم ، نعم)
أتساءل عندما أحبني يكفي
أتساءل عندما أحبني يكفي
(نعم نعم نعم)
(نعم نعم نعم)
(نعم نعم نعم)
(نعم نعم نعم)
Flippin 'mn khilal kl hadhih almajallat 'akhbarani min almftrd 'an 'akun tariqat jayidat lilghayat fi altamwih la 'astatie 'an 'araa ma 'ana ealayh , 'ana faqat 'araa ma last ealayh 'ana mudhnib ean kli ma akuluh (kl yawman) 'asheur bi'anani jinaya takhrib mustawaa jidiyin al'aswat fi rasi tushakil 

hashiati li'anani hizam 'aswad eindama 'adrab nafsiun lkniy khabir fi 'iieta' alhabi lishakhs akhar 'ana , 'ana , nafsi , wala 'araa eynana nafsi wa'iinaa 'awh , limadha 'aqaran nafsi bialjamie?

wadayimaan ma 'asbat bi'iisbei ealaa altadmir aldhdhatii 'atasa'al eindama 'ahabani yakfi (nem , nem , nem) 'atasa'al eindama 'ahabani yakfi (nem , nem , nem)

limadha 'abhath dayimaan ean rukub 'aw mut? li'ana qalbi hu alqalb alwahid aldhy sa'ahsil ealayh madaa alhaya baed kl al'awqat dhahabat wamaris aljins

maeaha (kl al'awqat alty dhahabat fiha waistaghalatha) 'atasa'al eindama 'ahabani yakfi (nem , nem , nem) 'atasa'al eindama 'ahabani yakfi (nem , nem , nem)

'atasa'al eindama 'ahbani yakfi alhaqidin aldhyn yaeishun ealaa al'intrnt (elaa al'iintarnat) aleaysh fi rasi , yjb 'an yadfae al'iijar 'ana 'afdal tariqatan lilaistimae

(alaistimae) kl hadhih altaeliqat tudia' taqatay (alitaqat) li'anani hizam 'aswad eindama 'adrab nafsiun walakun 'ana khabir fi 'iieta' alhabi lishakhs akhar

(khbiran) 'ana , 'ana , nafsi , wala 'araa eynana 'ana wa'ana (neumu , nem) 'awh , limadha 'aqaran nafsi bialjamie? wadayimaan ma 'asbat bi'iisbei ealaa altadmir aldhdhatii 'atasa'al eindama 'ahabani yakfi (nem , nem , nem)

'atasa'al eindama 'ahabani yakfi (nem , nem , nem) limadha 'abhath dayimaan ean rukub 'aw mut? li'ana qalbi hu alqalb alwahid aldhy sa'ahsil ealayh madaa alhaya baed kl al'awqat

dhahabat wamaris aljins maeaha (kl al'awqat alty dhahabat fiha waistaghalatha) 'atasa'al eindama 'ahabani yakfi (nem , nem , nem) 'atasa'al eindama 'ahabani yakfi (nem , nem , nem) 'atasa'al

eindama 'ahbani yakfi 'ana 'aswa naqid li tahadath alkthyr min alqarf lkn ana eshrt min 'asl eshr hataa eindama 'ansaa 'ana , 'ana , 'ana , (ana eshrt min 'asl eshrt ,

la tansaa dhlk) 'ana 'aswa naqid li tahadath alkthyr min alqarf lkn ana eshrt min 'asl eshr hataa eindama 'ansaa 'ana , 'ana , 'ana , (neam) 'atasa'al eindama

'ahabani yakfi (nem , nem , nem) 'atasa'al eindama 'ahbani yakfi 'atasa'al eindama 'ahbani yakfi (neam nem nem) (neam nem nem) (neam nem nem) (neam nem nem)

Demi Lovato – I Love Me english lyrics & translation in hindi, mandarin

Take online classes on Pianoforall Learn Piano And Keyboards – One Of The Top Piano Methods.
Get Rid Of Your Vocal ‘Break’ And Reach Higher Notes With Effortless Strength, take online classes on Singorama – Essential Guide To Singing.
Would you like to play your favorite songs with that cool ukulele sound? Learn how to play UKULELE sound online.
Amazing news, learn Killer Guitar Control Secrets with help of this online course on Guitar
Learn Comprehensive Plans To Build Your Own Xylophones, Marimbas, Vibraphones And Other Commercial Quality Percussion Instruments. Click here.